วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

12 ก.ย. 2012
880

เกี่ยวกับ  สกก.

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เรียกโดยย่อว่า สกก. ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ คือ Bureau of Student Activity Development เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีที่ตั้งเว็บไซต์อยู่ที่ http://sportact.obec.go.th โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน มีกรอบภารกิจและอำนวจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนกลยุทธฺืการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เยาวชนและบุคลากรทางด้านกีฬา
2. สร้างและพัฒนาระบบเครือข่าย การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมนักเรียน
3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและส่งเสริมการวิจัยเพื่อหารูปแบบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับงานกีฬา และกิจกรรมนักเรียน
4. ติดตาม ประเมินผล รายงานผล งานด้านการกีฬาและกิจกรรมนักเรียน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คลิ๊กดู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ทั้ง 5 ภาค

 

คลิ๊กดู เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ 2555 ครั้งที่ 62

 

อ้างอิงจาก : http://www.sillapa.net

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]