วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

แบบทดสอบ เรื่อง อาเซียน (Asean)

30 ส.ค. 2012
6347

1.       อาเซียนคืออะไร

ก.      สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

ข.      องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก

ค.      ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ง.       ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้

 

2.       สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร

ก.      รวงข้าว 10 รวง

ข.      รวงข้าว 11 รวง

ค.      ต้นข้าว 10 ต้น

ง.       ต้นข้าว 11 ต้น

 

3.       บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร

ก.      ดร.ถนัด คอมันต์

ข.      นายศุภชัย พานิชยศักดิ์

ค.      ดร.มหาเดย์ มูฮัมหมัด

ง.       ดร.ยูซุปต์ แวดาโอ๊ะ

จ.       ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

 

4.       ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

ก.      เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีการค้าอย่างเสรีมากขึ้น

ข.      เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำสินค้าของประเทศตนมาขายมากขึ้น

ค.      เพื่อให้ประเทศสมาชิกติดต่อค้าขายกันได้ง่ายขึ้น

ง.       เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกันต่อต้านสินค้าของประเทศนอกกล่ม

 

5.       การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร?

ก.      การประชุมอาเซียนซัมมิท

ข.      การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

ค.      การจัดการประชุมร่วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก

ง.       การประชุมที่เรียกว่า “อาเซียนบวกสาม

 

6.       ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN)

ก.      Asia South East Association Nations

ข.      Association for South East Asian Nations

ค.      Asia South East Association National

ง.       Association for South East Asian National

 

7.       สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ

ก.      10 ประเทศ

ข.      12 ประเทศ

ค.      15 ประเทศ

ง.       20 ประเทศ

 

8.       อาเชียน บวก 3 มีตัวย่อว่าอย่างไร

ก.      APT

ข.      AST

ค.      ATS

ง.       ATP

 

9.       อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด

ก.      ประชาคมการเมืองอาเซียน

ข.      ประชาคมความมั่นคงอาเซียน

ค.      ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ง.       ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

 

10.    ต้นเหตุการณ์กำเนิดอาเชียน ข้อใดไม่ใช่

ก.      ปัจจัยทางการเมือง – กระบวนการให้ เอกราช/การปลดปล่อย (decolonization process)

ข.      การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510

ค.      สงครามเย็น

ง.       การรวมตัวด้านเศรษฐกิจ

11.    ข้อใดเป็นผลความร่วมมือของอาเซียน

ก.      เขตการลงทุนอาเซียน

ข.      เขตการค้าเสรีอาเซียน

ค.      ความร่วมมือด้านบริการของอาเซียน

ง.       ถูกทุกข้อ

 

12.    เริ่มแรก อาเซียน (ASEAN)จัดตั้งโดยประเทศสมาชิก กี่ประเทศ

ก.      4 ประเทศ

ข.      5 ประเทศ

ค.      6 ประเทศ

ง.       7 ประเทศ

 

13.    ข้อใดจัดเป็นกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน

ก.      ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม

ข.      สิงคโปร์ พม่า มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย

ค.      ไทย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน

ง.       ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

 

14.    ASEAN + 3 คือข้อใด

ก.      ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – อินเดีย

ข.      ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – นิวซีแลนด์

ค.      ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – จีน

ง.       ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – ออสเตรเลีย

 

15.    ประเทศใดไม่ใช่กลุ่มสมาชิกอาเซียน

ก.      เมียนมาร์

ข.      สิงคโปร์

ค.      เวียดนาม

ง.       ติมอร์-เลสเต

 

16.    ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนคือ

ก.      อินโดนีเซียร์

ข.      เมียนมาร์

ค.      กัมพูชา

ง.       เวียดนาม

 

17.    ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.      มีการกำหนดเขตการค้าเสรีในอาเซียน

ข.      เศรษฐกิจหลักในอาเซียนคือ เกษตรกรรม

ค.      อาเซียนมุ่นเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว

ง.       สมาชิกอาเซียนคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

18.    AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใด

ก.      เขตการค้าเสรี

ข.      เขตปกครองพิเศษ

ค.      เขตส่งเสริมการท่องเทียว

ง.       เขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ

 

19.    ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการร่วมกลุ่มของอาเซียน

ก.      เพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

ข.      เพื่อร่วมกันต่อต้านการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ

ค.      เพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง

ง.       เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ

 

20.    ข้อใดเป็นความสำคัญของไทยที่มีต่ออาเซียน

ก.      เป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียน

ข.      เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน

ค.      เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่อาเซียน

ง.       เป็นตัวแทนติดต่อค้าขายกับตะวันตก

 

21.    ข้อใดเป็นประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน

ก.      เปลี่ยนมาใช้เงินตราสกุลเดียวกัน

ข.      ทำให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า

ค.      มีอำนาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น

ง.       ทำให้ชนพื้นเมืองมีสิทธิ์ในการลงทุนมากกว่าต่างชาติ

 

22.    ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN)

ก.      อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข.      อาเซียนมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองเพื่อให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตสันติภาพแสรีภาพ และความเป็นกลาง

ค.      อาเซียนประสบความสำเร็จในการขยายการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและลดการค้ากับประเทศนอกภูมิภาค

ง.       อาเซียนประสบความสำเร็จในการยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาค

 

23.    เพลงประจำอาเซียนคือเพลงอะไร

ก.      Sorry Sorry

ข.      Asian Games

ค.      Asia  air

ง.       The ASEAN Way

 

24.    คำขวัญของอาเซียนคือข้อใด

ก.      หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม

ข.      หนึ่งประชาคม หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งเศรษฐกิจ

ค.      หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม  หนึ่งวิสัยทัศน์

ง.       หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาชาติ

 

25.    ข้อใดกล่าวถึงลักสัญลักษณ์อาเซียนได้ถูกต้อง

ก.      ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อความมั่นคงและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ข.      ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ค.      ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ง.       ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ

 

26.    ข้อใดกล่าวถึงสีของสัญลักษณ์อาเชียนไม่ถูกต้อง

ก.      สีน้ำเงิน หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ข.      สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

ค.      สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

ง.       สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

 

27.    สำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด

ก.      กรุงเทพ

ข.      ฮานอย

ค.      กรุงจาการ์ตา

ง.       กัวลาลัมเปอร์

 

28.    เลขาธิการสมาคมอาเซียนคือใคร

ก.      นายอภิสิทธิ  เวชาชีวะ

ข.      ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ค.      มหาเธร์ มูฮัมหมัด

ง.       ซูซิโล บัมบัง ยุดโฮโยโน

 

29.    คนไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาธิการสมาคมอาเชียนคือใคร

ก.      แผน วรรณเมธี

ข.      นายชวน  หลีกภัย

ค.      ดร.ถนัด คอมันต์

ง.       นายจุรินทร์ พิสสุวรรณ

 

30.    ข้อใดเป็นความร่วมมือทางด้านสังคมในอาเซียน

ก.      จัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

ข.      จัดโครงการแรกเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ

ค.      ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย

ง.       ชักชวนให้ประเทศต่าง ๆ นับถือพุทธศาสนา

 

ขอบคุณสำหรับที่มา : http://www.cnt.obec.go.th/vk/asean/tes%20asean.htm


Loading...