แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 1/2555

1. เทคโนโลยีทางการศึกษา…..(ขบวนการ วิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)

2. เทคโนโลยีทางการศึกษามี 3 ชนิด (1.วัสดุ 2. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 3. วิธีการ)

3. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวัสดุ ได้แก่ ชอล์ค ดินสอ แผนที่)

4. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์….(คอมพิวเตอร์ สไลด์ เครื่องฉายภาพยนตร์)

5. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวิธีการ ได้แก่…(การทดลอง การสาธิต บทเรียนโปรแกรม)

6. MULTIMEDIA……….(สื่อประสม ได้แก่ SOUND ภาพ ข้อความ )……..ออกสอบ สปจ. ปี 2546

7. ถ้าเปรียบเทคโนโลยีทางการศึกษาเหมือนต้นไผ่ นวัตกรรมจะหมาย……….(หน่อไม้)

8. การประเมินผลที่ สปช. ส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิบัติคือ……………….(การตรวจผลงาน)

9. พบเด็กขาดเรียนบ่อย …. …(ปรับปรุงวิธีสอนให้น่าสนใจ ไม่ให้การบ้านมากเกินไป ไม่ลงโทษโดยวิธีให้อับอาย)

10. BIG BOOK อยู่ขั้นใดของ ม.ป.ภ………. (ขั้นที่ 4)

11. มปภ. มี 5 ขั้น (1. ครูอ่าน 2. นักเรียนเล่าเรื่อง 3. ครูและนักเรียนเขียน 4. นักเรียนทำหนังสือใหญ่ 5. ชื่นชมผลงาน)

12. กลุ่มประสบการณ์ใดที่มีอัตราเวลาเรียนตรงข้ามกับกลุ่มทักษะ……(กพอ. สปช.)

13. ความต้องการขั้นต่ำสุด และสูงสุดของ มาสโลว์…(ความต้องการด้านร่างกาย – ความสำเร็จ)

14. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรียนกี่คาบ…..(120 คาบ)

15. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 2 – 4 เรียนกี่คาบ…..(240 คาบ)

16. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 5 – 6 เรียนกี่คาบ…..(600 คาบ)

17. ชั้น ป. 3 – 4 คัดลายมือแบบใด………..(ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด – ตัวหวัดแกมบรรจง)

18. วิชา สปช. หน่วยการเรียนใดมีอยู่ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 คือ……(ข่าวเหตุการณ์สำคัญ)

19. ป. 02 คือ…..…..(แบบกรอกคะแนนการประเมินผลประจำปี)

20. ป. 02 – 2 คือ……….(สมุดประจำชั้น จะอยู่ในเล่มเดียวกันกับ ป.02)

21. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน….. (ป.01 รบ.1 ต.)

22. เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมต้น ต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วย….(90 หน่วย)

23. PORT FOLIO หมายถึง…..(แฟ้มสะสมงาน)

24. กระบวนการประเมินผล PORT FOLIO…..(แฟ้มสะสมงาน)

(1) จัดเก็บชิ้นงาน
(2) คัดเลือกชิ้นงานที่ดี
(3) นำเสนอความคิด บุคลิกภาพลงในแฟ้ม
(4) สะท้อนความคิดเห็นความรู้สึกต่อชิ้นงาน
(5) ตรวจสอบความเหมาะสมของแฟ้มสะสมงาน
(6) ประเมินและปรับปรุงให้สมบูรณ์
(7) ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน
(8) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมในความสำเร็จ

25. ขั้นสุดท้ายของ PORT FOLIO คือ….(จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมในความสำเร็จ)

26. มปภ. เน้นวิชาใด…(ภาษาไทย)

27. การเรียนการสอนปัจจุบัน เน้นสื่อการเรียนการประเภทใด (MULTI MEDIA)

28. ข้อใดคือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน…………………………(CAI)

29. เวลาเรียนระดับประถมศึกษา 1 คาบมีกี่นาที…………. (20 นาที)

30. อำเภอหนึ่งมีกลุ่มโรงเรียน 9 กลุ่มโรงเรียน จะมี กปอ.กี่คน….(12 คน)

31. โรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้น ควรใช้สื่อประเภทใด……(RIT)

32. I.Q คนปกติอยู่ในช่วงใด….(90 – 110)

35. ใครเป็นผู้อนุมัติผลการเรียน ม.ต้น……(สถานศึกษา)

36. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีกำหนดระยะเวลา….(1 ปี)

37. ในระหว่างปี นักเรียนคนใดมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะ เลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ให้สั่งเลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ภายใน….

(1 กันยายน ของปีการศึกษานั้น)

38. วิธีการประเมินผลการเรียน……….ออกสอบ ปี 2543
– ก่อนจัดการเรียนการสอน ….เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องของนักเรียน
– ระหว่างภาคเรียน ……….….เพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียน และเพื่อประเมินผลการผ่านจุดประสงค์
– ปลายภาคเรียน ………….….เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนด

39. ประสบการณ์นามธรรมสูงสุดของ เอ็ดกา เดล คือ……..…(วัจนสัญลักษณ์)…….ออกสอบ ปี 254

 

ขอบคุณที่มา : http://www.xn--22ce5df0cuwxb7j8c1e.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *