วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

ข้อบังคับคุรุสภา

23 ส.ค. 2012
586

ข้อบังคับคุรุสภา

ดาวน์โหลด : ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗

ดาวน์โหลด : ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘

ดาวน์โหลด : ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๙


Loading...