วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 ส.ค. 2012
680

บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556

กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดการและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน มีคุณธรรม นําความรู้มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ ให้ยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยมีพันธกิจในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา สนับสนุนการสร้างการศึกษาแห่งอนาคต ให้สามารถเป็นจริงได้ด้วยการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ ICT จึงจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ

การศึกษา พ.ศ.2554-2556 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบ ICT ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการใช้สารสนเทศที่สามารถบรรลุภารกิจ ด้วยความพร้อมรองรับการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา : http://www.bict.moe.go.th/

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]