วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

คู่มือประเมินสมรรถนะครู

การประเมินสมรรถนะครู เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แผนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา เพื่อสร้างครูที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลใน การที่จะพัฒนาครู เป็นครูดี มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะสูงขึ้น

เอกสารคู่มือประเมินสมรรถนะข้าราชการครู ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด คู่มือประเมินสมรรถนะครู

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]