วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

การพัฒนาผู้เรียน

การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) หมายถึง ความสารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสายงาน ดังนี้

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
1.2 การบริการที่ดี
1.3 การพัฒนาตนเอง
1.4 การทำงานเป็นทีม
1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

2. สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ
2.1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2.5 ภาวะผู้นำครู
2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้

 

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่กำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งทำให้มีความจำเป็นต้องเน้นและปลูกฝังลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา และคุณธรรม อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงสงบสุขในสังคม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สถานศึกษาสามารถดำเนินการพัฒนาด้วยวิธีดังต่อไปนี้
1. บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
2. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรมดีเด่น เป็นแบบอย่าง
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจัดทำโครงการ กิจกรรม และการสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ดีเด่น เป็นแบบอย่างแต่ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีดังนี้

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1.1 กิจกรรมวันสำคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น วันรัฐธรรมนูญ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ วันพ่อ วันวชิรวุธ
1.2 ร้องเพลงชาติหน้าเสาธง ตอนเช้า และเย็น
1.3 กิจกรรมนักเรียนวิถีพุทธ
1.4 สวดแผ่เมตตา กรวดน้ำ
1.5 กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ
1.6 กิจกรรมสมาทานศีลทุกวัน
1.7 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
1.8 กิจกรรมทำดีถวายในหลวง

2. ซื่อสัตย์ สุจริต
2.1 ธนาคารความดี
2.2 เข้าค่ายคุณธรรม/ค่ายธรรมะ
2.3 โรงเรียนวิถีพุทธ
2.4 กิจกรรมบันทึกความดี
2.5 กิจกรรมของหายได้คืน
2.6 กิจกรรมนักเรียนดีเด่นประจำปี
2.7 กิจกรรมยกย่องคนดี
2.8 กิจกรรมคนดีศรีปากหาน
2.9 กิจกรรมธนาคารความดี

3. มีวินัย
3.1 กิจกรรมประชาธิปไตย / สภานักเรียน/วินัยนักเรียน
3.2 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม/ ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี /
3.3 กิจกรรมปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ/ข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน
3.4 กิจกรรม ๕ ส
3.5 ธนาคารความดี
3.6 การออมทรัพย์
3.7 กิจกรรมการทำความสะอาดเขตกลุ่มสี/ กิจกรรมกลุ่มสี
3.8 กิจกรรมเข้าแถว/ เดินแถว /เข้าแถวกลับบ้าน /เข้าแถวซื้ออาหาร/ รับบริการ

4. ใฝ่เรียนรู้
4.1 ห้องสมุดห้องสมุดมีชีวิต/ ห้องสมุด 3 D /ตะกร้าความรู้
4.2 การสอนแบบโครงงาน
4.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น เล่าข่าวเช้านี้ การทำหนังสือเล่มเล็ก วางทุกงาน อ่านทุกคน บันทึกการอ่าน เล่านิทานจากการอ่าน หนอนหนังสือ ภาษาไทย/อังกฤษวันละคำ หนูน้อยช่างเล่า
4.4 กิจกรรมชุมนุม เช่น ชุมนุมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
4.5 ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ /ทัศนศึกษา
4.6 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม/แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
4.7 ทันโลกทันเหตุการณ์ด้วย Internet
4.8 กิจกรรมอ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟัง
4.9 กิจกรรมเสียงตามสาย
4.10 กิจกรรมค่ายวิชาการ เช่น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคุณธรรม

5. อยู่อย่างพอเพียง
5.1 กิจกรรมงานอาชีพ เช่น เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกปาล์มรั้วกินขายเพาะพันธุ์ไม้ เลี้ยงปลาน้ำจืด เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่สามสายพันธุ์ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกทำปุ๋ยหมักชีวภาพเกษตรอินทรีย์ ทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม ทำสบู่เหลวสมุนไพร ทำสบู่ก้อน ทำน้ำยาอเนกประสงค์
5.2 การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.3 กิจกรรมออมทรัพย์
5.4 การประกันคุณภาพชีวิตนักเรียน
5.5 กิจกรรมสืบทอดของใช้จากพี่สู่น้อง
5.6 กิจกรรมนักเรียนดีเด่นประจำปี
5.7 ธนาคารโรงเรียน
5.8 บันทึกรายรับรายจ่ายนักเรียน
5.9 กิจกรรมประหยัดน้ำ – ไฟฟ้า
5.10 กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
5.11 กิจกรรมธนาคารขยะ

6. มุ่งมั่นในการทำงาน
6.1 กิจกรรมงานอาชีพ
6.2 กิจกรรมชุมนุม/กลุ่มสนใจ เช่น ชุมนุมหัตถกรรม
6.3 กิจกรรมรับผิดชอบบริเวณ / อาคาร / ห้องเรียน
6.4 กิจกรรม 5 ส
6.5 กิจกรรม/ประกวดกลุ่มสี เขตสี เขตพื้นที่
6.6 กิจกรรมตามความถนัด
6.7 กิจกรรมเกษตรอินทรีย์และยุวหมอดินโรงเรียน
6.8 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
6.9 กิจกรรมขยายพันธุ์พืช
6.10 การจัดสวนถาด กิจกรรมการค้าขาย
6.11 กิจกรรมโครงงานทดลองคณิตศาสตร์
6.12 กิจกรรม ประกาศเกียรติคุณและมอบทุนแก่นักเรียนประเภทเรียนดี ประเภทประพฤติดีและขยัน

7. รักความเป็นไทย
7.1 ชุมนุม /ส่งเสริม ดนตรี/นาฏศิลป์ไทย เช่น เป่าขลุ่ย กลองยาวมโนราห์ รำวงมาตรฐาน
7.2 ชุมนุม /ส่งเสริมกีฬาไทย เช่น หมากรุกไทย ตะกร้อ มวยไทย
7.3 ส่งเสริมการละเล่นแบบไทย
7.4 ส่งเสริม มารยาทไทย เช่น ยิ้มไหว้ทักทายกัน น้องไหว้พี่ ไหว้สวย มารยาทงามอย่างไทย งามอย่างไทย ความเคารพอย่างไทย กล่าวคำทักทายตอนเช้า ประกวดมารยาทไทย
7.5 กิจกรรมสำนวนไทยวันละคำ / ภาษาไทยวันละคำ
7.6 กิจกรรมวันสำคัญทางประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาและท้องถิ่น, เช่นวันสารทเดือนสิบวันเข้าพรรษา วันลอยกระทง วันแม่ วันไหว้ครู วันสงกรานต์
7.7 โครงการรักนวลสงวนตัว
7.8 กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ
7.9 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น อ่านทำนองเสนาะ คัดลายมือ ใช้ตัวเลขไทย การแสดงของไทย
7.10 การแต่งกายด้วยผ้าไทย ใช้สินค้าไทย แต่งกายด้วยผ้าไทย /สวมชุดไทย สวมชุดท้องถิ่นอาทิตย์ละ 1 วัน
7.11 ส่งเสริมภูมปัญญาไทย เช่น นวดแผนไทย

8. มีจิตสาธารณะ
8.1 เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญตนในวันสำคัญ เช่น ร่วมกันปลูกต้นไม้วันพืชมงคล
8.2 ทำความสะอาด/พัฒนา ถนน วัด ศาลาหมู่บ้าน โรงเรียน ชุมชน แหล่ง ท่องเที่ยว
8.3 การนวดแผนไทยฟรีแก่ผู้สูงอายุ
8.4 กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย
8.5 กิจกรรมอาสากู้ภัย
8.6 กิจกรรมชมรมอาสาพัฒนา
8.7 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน/พี่ช่วยน้องสอนอ่าน/เขียน
8.8 กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย
8.9 บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้

1. กิจกรรมแนะแนว
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

2. กิจกรรมนักเรียน
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความรับงผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
ทั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในข้อ 2.1 และ 2.2

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]