วันเสาร์, 4 เมษายน 2563

แนวข้อสอบ

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 6
ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 5
ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 4
ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 3
ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 2
ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 1
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย ชุดที่ 3
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย ชุดที่ 2
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย ชุดที่ 1
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.1 พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่องฐานข้อมูล
รวมข้อสอบ NT พร้อมเฉลย
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน วิชาคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน วิชาคอมพิวเตอร์
ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ 15 ข้อ พร้อมเฉลย
รวมข้อสอบชั้น ป.1 ทุกรายวิชา
ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย
ข้อสอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
รู้จักการสอบใหม่ TGAT! สอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อสอบก่อนเรียน ปรนัย 40 ข้อ เรื่องคอมพิวเตอร์
ข้อสอบศึกษานิเทศก์ พร้อมเฉลย
แจก Test Blueprint ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 เบื้องต้น พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การวิจัยการศึกษา 30 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การพัฒนาผู้เรียน พร้อมเฉลย
Loading...