วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ครูผู้ช่วย คืออะไร บทบาทและความสำคัญในห้องเรียน

ครูผู้ช่วย คืออะไร บทบาทและความสำคัญในห้องเรียน

ครูผู้ช่วยคืออะไร บทบาทและความสำคัญในห้องเรียน

ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งแรกในการบรรจุเป็นข้าราชการครู โดยเป็นตำแหน่งที่จะได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งในระหว่างนี้ก็จะต้องมีการประเมินความพร้อมและความสามารถในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพครู ทั้งนี้ ก็เพื่อให้โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากที่สุดนั่นเอง เมื่อครูผู้ช่วยผ่านขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้น รวมไปถึงผ่านการประเมินดังกล่าวแล้ว ก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็น “ครู” ต่อไป

ครูผู้ช่วยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม พัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการจัดการเรียนการสอน

 1. นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้
 2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญ ตามหลักสูตร
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. เลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
 5. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

 1. บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู้เรียน
 2. ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
 3. อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม

ด้านการพัฒนาตนเอง

 1. พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้วยวิธีการต่าง ๆ
 2. มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ครูผู้ช่วย คืออะไร บทบาทและความสำคัญในห้องเรียน
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย แบ่งออกเป็น คุณสมบัติทั่วไป ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  • สัญชาติไทย พร้อมทั้งมีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
  • อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • ไม่เป็นหรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
  • ไม่เป็นคนจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในหรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
  • ไม่อยู่ในระหว่างการถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อน ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
  • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง ทั้งนี้ รวมไปถึงกรรมการบริหารพรรคด้วย
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ยกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
  • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เนื่องจากการกระทำผิดวินัยตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 หรือตามกฎหมายอื่น ๆ
  • ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 2. คุณสมบัติเฉพาะ
  • มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด
  • มีหลักฐานการอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภารับรอง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
   • ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
   • หนังสือรับรองสิทธิ

อ้างอิง
ข้อมูลอ้างอิง ก.ค.ศ.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]