วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

สอบ ก.พ. ใช้อะไรบ้าง สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องรู้ก่อนเข้าสอบภาค ก ของ ก.พ.

27 พ.ค. 2022
451

สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องรู้ก่อนเข้าสอบภาค ก. ของ ก.พ.

สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้ที่มักจะกำหนดไว้ในระเบียบการสอบทุกครั้ง ได้แก่

 1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B หรือมากกว่า ปากกา และยางลบ
 2. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารประจำการ ฯ
 3. กระเป๋าสตางค์ใบเล็ก

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าสอบจะต้องติดตามและถือปฏิบัติจากประกาศที่เกี่ยวกับระเบียบสอบในครั้งนั้นๆ


การปฏิบัติตามระเบียบ 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ํา

2. ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 40 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับ อนุญาตจากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

3. ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ ได้เริ่มสอบแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้าสอบ

4. ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และ สถานที่สอบ ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดให้ ผู้ใดนั่ง สอบผิดสถานที่สอบจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคําตอบ

5. ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทําตอบ

6. ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

7. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยเคร่งครัด

8. เมื่อหมดเวลาทําตอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทําตอบจะต้องหยุด ทันที และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

อ้างอิง
https://job.ocsc.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]