วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 หลักสูตรใหม่

แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 หลักสูตรใหม่

1. แบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design

2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward Design

3. แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test)

4. แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test)

5. แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

6. แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ

7. แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่เน้นการคิดวิเคราะห์  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพสมอง BRAIN-BASED LEARNING (BBL) สร้างเสริมสมรรถนะสำคัญ  5  ด้าน  ของผู้เรียน  และฝึกให้ผู้เรียนสรุปความรู้หลังการเรียนการสอนตามหลักการ Backward Design

9. ใบงาน

10. การประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามสภาพจริง (Rubrics)

11. ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ

ดาวน์โหลดแผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 หลักสูตรใหม่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 1]