วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

สรุปขั้นตอนการประเมิน คศ.2 ว17 เข้าใจง่ายๆ

สรุปขั้นตอนการประเมิน คศ.2 ว17 เข้าใจง่ายๆ เครดิต ครูยุ้ย สุพรรณบุรี

สิ่งที่ต้องทำส่งเขตพื้นที่การศึกษา ยื่นวันที่เราครบกำหนดส่งได้เลย

 1.  แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูฯ (ก.ค.ศ.1)
 2. แนบใบ ก.พ.7
 3. แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ (ก.ค.ศ.2)
 4.  แบบรายงานด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (ก.ค.ศ.3)
 5. แนบตารางสอน
 6. แนบรายงานผลการวิเคราะห์ค่าทีเฉลี่ยก่อนเรียน-หลังเรียน
 7. แนบรายงานวิเคราะห์ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน
 8.  วิจัยในชั้นเรียน  2 เล่ม (เทอมละ 1 เรื่อง) 

จากนั้นเตรียมแฟ้มระหว่างรอ กรรมการมาประเมิน 

 1.  แฟ้มแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่สอน
 2. แฟ้มสะสมผลงาน
 3. แฟ้มเยี่ยมบ้านนักเรียน
 4. แฟ้มคำสั่งโรงเรียน (ของเราทำสรุปหน้าที่แต่ละคำสั่ง ไว้ด้านหน้า)
 5. แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 6. บันทึกหลังการสอน
 7. ผลงานนักเรียน
 8. โครงการ/งานที่รับผิดชอบ
 9. งานที่เรารับผิดชอบ /เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 
 10. ฯลฯ

 ****แฟ้มคัดสรร  10  คะแนน****  ทำเป็นด้านตามเกณฑ์ (ทำเป็น 4 แฟ้ม แฟ้มละด้าน) แต่ถ้ามีน้อย ใช้แฟ้มเดียวได้ โดยมีใบคั่นแต่ละด้าน ง่ายต่อกรรมการดู (ปรับแก้ตามเหมาะสม และตามบริบทของโรงเรียน 

1.  ด้านผู้เรียน    (แนบคำสั่ง/รูปภาพ/ผลงานนักเรียน/การจัดการเรียนการสอน/รูปเยี่ยมบ้าน/นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ /ทัศนศึกษา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม /ใบประกาศเกรียติบัตร ฯลฯ)

2.  ด้านสถานศึกษา (แนบคำสั่งหน้าที่รับผิดชอบที่นอกจากการสอน เช่น หัวหน้าแผนงาน /หัวหน้ากิจกรรมบริการสารสนเทศ / วิทยากร / หัวหน้ามาตรฐาน / รูปภาพกิจกรรมโรงเรียน+คำสั่งต่างๆ)

3.  ด้านชุมชน  (มีคำสั่งร่วมกับชุมชุม/ รูปภาพการร่วมกิจกรรมกับชุมชนจังหวัด/อำเภอ/เทศบาล/อบต.ฯลฯ)

4.  ด้านตนเอง (ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา/ประวัติการทำงาน/การอบรม ศึกษาดูงาน/แนบใบการศึกษา/ใบกพ.7/ใบประกาศ+เกรียติบัตรต่างๆ)

*****เราทำแฟ้มเพิ่มเติม ให้ง่ายต่อกรรมการตรวจ คือทำเป็นด้าน (ตามแบบ ก.ค.ศ.4)****

 1.  แฟ้มด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (สามารถดูสรุปจากไฟล์ “สรุปใส่แฟ้มด้านที่ 1)  เพื่อนๆ ก็แนบเอกสารหลักฐานตามที่มี
 2. แฟ้มด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ (สามารถดูสรุปจากไฟล์ “สรุปใส่แฟ้มด้านที่ 2)  

ทำเล่มสำหรับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ของเรา (1. ผู้อำนวยการโรงเรียน  2. รองผู้อำนวยการโรงเรียนจากโรงเรียนอื่น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  3.  ครูชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนอื่น เอกที่เราสอน)

แบบบันทึกการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำเป็น 3 เล่ม เปลี่ยนชื่อกรรมการทุกคน คนละ 1 เล่ม ประกอบไปด้วย

 • ก.ค.ศ.4
 • ก.ค.ศ.6/1.1.
 • ก.ค.ศ.7/1
 • ก.ค.ศ.11/1.1
 • ก.ค.ศ.14/1.1

รวมเป็น 1 เล่ม แต่ละเล่มทำให้กรรมการ 3 คน คนละเล่ม อย่าลืมเปลี่ยนชื่อกรรมการแต่ละเล่ม (เล่มนี้แหละกรรมการจะเป็นคนให้คะแนนผลงานเราคะ) สำคัญ  (เตรียมไว้วันประเมินเลยนะคะ)

สรุปคะแนน  – ก.ค.ศ.8   +  ก.ค.ศ.15

วันที่กรรมการประเมิน  เตรียมแบบนี้ ปรับใช้ตามเหมาะสม

2 ความคิดเห็น
Naughty เมื่อ 19/11/2020 22:22

ขอสอบถามค่ะ วิจัย เทอมละเล่มนั่น ต้องระเอียดไหมคะ หรือต้อง 5 บทไหมคะ ต้องมีนวัฒกรรมด้วยไหมคะ

นางสาวนงค์ลักษ์ กุนะ เมื่อ 19/11/2020 22:22

ดีมากคะ


Loading...