วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

แจกฟรี วิจัยในชั้นเรียน

12 ต.ค. 2020
1017

ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

  การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงการวิจัยที่ทำในบริบทของชั้นเรียน และมุ่งนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตน เป็นการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครูให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และมีอิสระทางวิชาการ (ทิศนา แขมมณี 2540: 5)         

        การวิจัยในชั้นเรียน คือกระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในบริบทของชั้นเรียน (สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 2540: 3)       

แจกฟรี วิจัยในชั้นเรียนกว่า 200 เรื่องทั้งไฟล์แก้ไขได้ (ไฟล์ Word) และ ไฟล์ PDFคุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยครับ

ดาวน์โหลด https://bit.ly/2GpKP0G

1 ความคิดเห็น
อามีรา เมื่อ 12/10/2020 13:20

ต้องการศึกษาชื่อวิจัยในชั้นเรีอน


Loading...