วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

แจกแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

แจกแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

แนวทางการดำเนินงาน

๑. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โครงสร้างอัตราเวลาเรียน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และการนำ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ลงสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ลงมือทำ (Active Learning) และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ อย่างหลากหลาย

๓. มีการวัดและประเมินผลนักเรียนอย่างรอบด้าน และนำผลมาปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๔. พัฒนาสาระการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และการนำ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา

๕. ยึดมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตร เป็นเป้าหมายในการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน

๖. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น ๗. เร่งรัดการอ่านการเขียน และการสื่อสารภาษาไทยเพื่อใช้เป็นพื้นฐาน การเรียนรู้ในวิชาอื่น ๆ

ดาวน์โหลด แจกแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

1 ความคิดเห็น

[…] ขอบคุณต้นฉบับ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ที่มา : ครูเชียงราย (kruchiangrai.net) […]


Loading...