วันเสาร์, 25 มีนาคม 2566

แผนการสอนวิทยาการคํานวณ2563

แผนการสอนวิทยาการคํานวณ2563

การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงอาจไม่เพียงพอสำหรับการ
ดำเนินชีวิตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ต้องมีพื้นฐานความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงหรือพัฒนานวัตกรรม และใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างองค์ความรู้หรือสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมทักษะขั้นพื้นฐานในการนำเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรมอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการก้าวไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน จึงได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่หลักสูตรวิทยาการคำนวณ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำทักษะนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ด้วย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาแอปพลิเคชันและหรือโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนงานในกลุ่มอุตสาหกรรมีเป้าหมาย

ของประเทศ สร้างทักษะในการรวบรวม ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการทำงาน ให้สามารถออกแบบวิธีการที่เหมาะสมและสร้างสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์หรือเกิดมูลค่าได้ รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัว และรู้เท่าทันต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเห็นได้ว่าความรู้และทักษะ ดังกล่าวนี้ล้วนมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นการเตรียมเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีความพร้อมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ต่อไปได้

เป็นไฟล์ ZIP นะครับ โหลดแล้วแตกไฟล์ นำไปปรับใช้ได้เลยครับ
โหลดได้ไม่ได้ แตกไฟล์ได้ไม่ได้ แจ้งด้วยนะครับ ^^

ดาวน์โหลด แผนการสอนวิทยาการคํานวณ2563

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 7 เฉลี่ย: 4.3]
49 ความคิดเห็น
นางสาวขนิษฐา อาจอ่ำ เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อในในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวขนิษฐา อาจอ่ำ เมื่อ 27/06/2020 09:56

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นิชนันท์ เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้สอน

ใช้ในการเรียนการสอน

ใช้ในการเรียนการสอน

พันธุ์ศักดิ์ เพ็ญธิสาร เมื่อ 27/06/2020 09:56

ใช้จัดการเรียนการสอน

กก เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้สอน

ขุนรอน จำเป็น เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้สอน

PP เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้สอน

กาล เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้เกี่่ยวกับการเรียนเรียนการสอนคะ

เอก เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้เกี่่ยวกับการเรียนเรียนการสอนครับ

อารียา เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนค่ะ

ทิต เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้เกี่่ยวกับการเรียนเรียนการสอนครับ

สมชาย เมื่อ 27/06/2020 09:56

เป็นประโยชน์

วลารัตน์ เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ศิริชนก เมื่อ 27/06/2020 09:56

ใช้ในการเรียนการสอน

ธนวัฒน์ สุวรรณเหลา เมื่อ 27/06/2020 09:56

จัดการเรียนการสอน

วราภรณ์ เมื่อ 27/06/2020 09:56

โหลดมาแล้วแตกไฟล์ไม่ได้ค่ะ

เดียวแก้ไขให้นะครับผม

ใช้ในการเรียนการสอน

ธงชัย พาศรี เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

benyada เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ครู เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นางอรอุมา สมรฤทธิ์ เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้สอน

ใช้จัดการเรียนการสอน

สุทัศน์ เพิ่มพูล เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อในในการจัดการเรียนการสอน

วีระ มากมี เมื่อ 27/06/2020 09:56

ใช้จัดการเรียนการสอน

ฝัน เมื่อ 27/06/2020 09:56

ในในการจัดการเรียนการสอน

ครูคอม เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้

เพื่อใช้ในการสอนค่ะ

gtoja เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้ในการจัดเรียนการสอนครับ

เฉลิม ติ๊บคำ เมื่อ 27/06/2020 09:56

ใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน

Kruta เมื่อ 27/06/2020 09:56

ใช้ในการเรียนการสอน ครับ ป.5-6

พัชรี เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้ในการจัดเรียนการสอน

kruvi เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้ในการจัดเรียนการสอน

เอี่ยมศิริ ธิยะ เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ใช้ในการเรียนการสอน ขอบคุณค่ะ

สรณ์ศิริ เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนครับ

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนครับ

เสาวนีย์ ตาคำ เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะ

เกศรินทร์ เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อสอน

ทิว วงศ์สวัสดิ์ เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้ในการสอน

อรดี เมื่อ 27/06/2020 09:56

ใช้ในการเรียนการสอน

kanokporn เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้ในการสอน/ขอบคุณมากค่ะ

ratchaneeporn เมื่อ 27/06/2020 09:56

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน