วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

แผนการสอนวิทยาการคํานวณ2563

แผนการสอนวิทยาการคํานวณ2563

การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงอาจไม่เพียงพอสำหรับการ
ดำเนินชีวิตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ต้องมีพื้นฐานความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงหรือพัฒนานวัตกรรม และใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างองค์ความรู้หรือสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมทักษะขั้นพื้นฐานในการนำเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรมอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการก้าวไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน จึงได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่หลักสูตรวิทยาการคำนวณ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำทักษะนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ด้วย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาแอปพลิเคชันและหรือโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนงานในกลุ่มอุตสาหกรรมีเป้าหมาย

ของประเทศ สร้างทักษะในการรวบรวม ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการทำงาน ให้สามารถออกแบบวิธีการที่เหมาะสมและสร้างสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์หรือเกิดมูลค่าได้ รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัว และรู้เท่าทันต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเห็นได้ว่าความรู้และทักษะ ดังกล่าวนี้ล้วนมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นการเตรียมเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีความพร้อมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ต่อไปได้

เป็นไฟล์ ZIP นะครับ โหลดแล้วแตกไฟล์ นำไปปรับใช้ได้เลยครับ
โหลดได้ไม่ได้ แตกไฟล์ได้ไม่ได้ แจ้งด้วยนะครับ ^^

ดาวน์โหลด แผนการสอนวิทยาการคํานวณ2563

24 ความคิดเห็น
นางสาวขนิษฐา อาจอ่ำ เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อในในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวขนิษฐา อาจอ่ำ เมื่อ 27/06/2020 09:56

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นิชนันท์ เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้สอน

ใช้ในการเรียนการสอน

ใช้ในการเรียนการสอน

พันธุ์ศักดิ์ เพ็ญธิสาร เมื่อ 27/06/2020 09:56

ใช้จัดการเรียนการสอน

กก เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้สอน

ขุนรอน จำเป็น เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้สอน

PP เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้สอน

กาล เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้เกี่่ยวกับการเรียนเรียนการสอนคะ

เอก เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้เกี่่ยวกับการเรียนเรียนการสอนครับ

อารียา เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนค่ะ

ทิต เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้เกี่่ยวกับการเรียนเรียนการสอนครับ

สมชาย เมื่อ 27/06/2020 09:56

เป็นประโยชน์

วลารัตน์ เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ศิริชนก เมื่อ 27/06/2020 09:56

ใช้ในการเรียนการสอน

ธนวัฒน์ สุวรรณเหลา เมื่อ 27/06/2020 09:56

จัดการเรียนการสอน

วราภรณ์ เมื่อ 27/06/2020 09:56

โหลดมาแล้วแตกไฟล์ไม่ได้ค่ะ

เดียวแก้ไขให้นะครับผม

ใช้ในการเรียนการสอน

ธงชัย พาศรี เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

benyada เมื่อ 27/06/2020 09:56

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน


Loading...