วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

หลักการแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)

หลักการแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)

วัตถุประสงค์

• สร้างมาตรฐานการประเมิน (Quality Code/ Criteria/ Guideline) และ ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับ และทุกกลุ่มประเภท และสร้างผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอก สําหรับสถานศึกษาทุกระดับและทุกกลุ่มประเภท เพ่ือให้เกิดกลไกการ ขับเคลื่อนจากผู้มีหน้าที่ในการสร้าง “วัฒนธรรมคุณภาพ” ภายในสถานศึกษา และ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและ ความคาดหวังของประเทศ

• ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อสะทอ้ นคุณภาพการจดั การศึกษา พร้อมทง้ั รายงานสถานการณ์ด้านคุณภาพการศกึ ษาเพื่อใหข้ ้อมลู แก่รฐั บาลในการ พิจารณากําหนดนโยบายการพัฒนา ที่นําไปสู่การจดั สรรงบประมาณและ ทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการจดั การศึกษาของสถานศึกษาอยา่ งมี ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

มีมาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการจัด การศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงบริบทของสถานศึกษา มาตรฐาน การศึกษาชาติ และมาตรฐานระดับสากล พร้อมท้ังรายงานผลการประเมิน คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อรัฐบาลอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]