วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

SAR ครู ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้รายงาน

ชื่อ………………………………………………………..
ตำแหน่ง …………………………..
โรงเรียน…………………..
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………………………

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียน การสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียน………………….. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…………………………… ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานนี้ โรงเรียนสามารถนำผลการดำเนินงานไปจัดทำการประเมินคุณภาพภายในและสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนในสังคมได้ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียน………………….. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…………………………… ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุก ๆ ด้านต่อไป

ดาวน์โหลด SAR ครู ปีการศึกษา 2562

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 1]
1 ความคิดเห็น

ดีมาก