แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 20 ข้อ พร้อมเฉลย

ผู้แต่ง เว็บไซค์ครูเชียงรายดอทเน็ต

แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. ตัวกลางที่จะทำให้ผู้สอน บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งความรู้ไปยังผู้เรียน โดยเน้นเนื้อหาอันเป็นความรู้ตามหลักสูตรหรือกิจกรรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ คือข้อใด
ก. ครูผู้สอน
ข. ผู้เรียน
ค. สื่อการเรียนการสอน
ง. หลักสูตร

2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสื่อการสอนที่ดี
ก. เหมาะกับวัตถุประสงค์
ข. ใช้ง่าย สะดวก ปลอดภัย
ค. เหมาะกับวัยของผู้เรียน
ง. คุ้มค่ามีราคา

3. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของสื่อการสอน
ก. ช่วยให้ครูเกิดความสนใจ
ข. ช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอน
ค. ช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์กว้างขึ้น
ง. ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้

4. ครูคนใด เลือกสื่อและจัดประสบการณ์ในการเรียนการสอน ได้ดีที่สุด
ก. ครูปิติ จัดประสบการณ์ช่วยให้นักเรียน เกิดความตื่นเต้นเร้าใจ ในการเรียนตลอดทั้งคาบสอน
ข. ครูมานะ เลือกสื่อและจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
ค. ครูมานี จัดประสบการณ์ช่วยให้นักเรียนมีมุมมองการใช้ชีวิต
ง. ครูชูใจ เลือกสื่อนำมาจัดประสบการณ์ช่วยให้นักเรียนสอบผ่าน

5. ในการผลิตสื่อการสอน ข้อใดมีสำคัญเป็นอันดับแรก
ก. มีความน่าสนใจ สามารถใช้ได้จริง
ข. มีความชัดเจนเป็นระเบียบ สามารถใช้ได้จริง
ค. สนองจุดประสงค์ของการเรียนการสอน และสามารถใช้ได้จริง
ง. มีความชัดเจน เข้าใจง่าย

6. การใช้สื่อการสอน มีลำดับขั้นตอนดังนี้
ก. 1.เตรียมสื่อการสอน, 2.วางแผนการใช้สื่อ, 3.นำสื่อไปใช้, 4.วัดและประเมินผลการใช้สื่อ
ข. 1.วางแผนการใช้สื่อ, 2.วัดและประเมินผลการใช้สื่อ, 3.เตรียมสื่อการสอน, 4.นำสื่อไปใช้ค. 1.เตรียมสื่อการสอน, 2.วางแผนการใช้สื่อ, 3.วัดและประเมินผลการใช้สื่อ, 4.นำสื่อไปใช้
ง. 1.วางแผนการใช้สื่อ, 2.เตรียมสื่อการสอน, 3.นำสื่อไปใช้, 4.วัดและประเมินผลการใช้สื่อ

7. สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (สหรัฐอเมริกา) ได้จำแนกประเภทสื่อการสอน ไว้ 3 ประเภท ดังนี้
ก. 1.ผู้สอน, 2.อุปกรณ์ 3.วิธีการ
ข. 1.วัสดุ, 2.ผู้เรียน 3.ผู้สอน
ค. 1.วัสดุ, 2.อุปกรณ์ 3.วิธีการ
ง. 1.ผู้สอน, 2.ผู้เรียน 3.วิธีการ

8. สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (สหรัฐอเมริกา) ได้จำแนกประเภทสื่อการสอน ไว้ 3 ประเภท ดังนี้
ก. 1.ผู้สอน, 2.อุปกรณ์ 3.วิธีการ
ข. 1.วัสดุ, 2.ผู้เรียน 3.ผู้สอน
ค. 1.วัสดุ, 2.อุปกรณ์ 3.วิธีการ
ง. 1.ผู้สอน, 2.ผู้เรียน 3.วิธีการ

9. ข้อใดเป็นสื่อประเภทตั้งแสดง
ก. แผนภาพ
ข. กระดานชอล์ค
ค. สไลด์
ง. นาฎการ

10. สื่อประเภทกราฟิกแบบใด ที่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก
ก. ภาพง่ายๆที่ไม่ซับซ้อน มีสีสัน
ข. ภาพที่มีความซับซ้อน
ค. ภาพที่เป็นมากกว่าภาพธรรมดา
ง. ภาพขาวดำ

11. ข้อใด ไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการเลือกภาพประกอบการเรียนการสอน
ก. เลือกภาพที่ตรงเหมาะสมกับผู้ดู
ข. เลือกภาพที่ตรงเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
ค. เลือกภาพที่ชัดเจน
ง. เลือกภาพที่มีราคา คมชัด

12. Computer – Assisted Instruction : CAI คือข้อใด
ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ข. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ค. คอมพิวเตอร์กราฟิก
ง. เน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์

13. “สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน” คือความหมายของข้อใด
ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ข. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ค. คอมพิวเตอร์กราฟิก
ง. เน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์

14. “การจัดระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองตามเนื้อหา ซึ่งจัดไว้เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ผู้เรียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการดูจากผลสะท้อนกลับอยู่เสมอ และบางครั้งก็อาจจะได้รับความรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาที่นักเรียนยังมีความรู้ไม่ดีพอ ผู้เรียนจะเลือกเรียนได้ตาม ความสนใจ และก้าวไปตามความสามารถของแต่ละคน” คือความหมายของข้อใด
ก. บทเรียนแบบโมดูล
ข. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ค. บทเรียนโปรแกรม
ง. บทเรียนจุลภาค

15. “การเรียนการสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต” คือความหมายของข้อใด
ก. E-Commerce
ข. E-mail
ค. E-Network
ง. E-Learning

16. Educational Innovation มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. การปฏิรูปการศึกษา
ข. นวัตกรรมทางการศึกษา
ค. การศึกษาโลก                                                                                                               
ง. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

17. การออกแบบนวัตกรรม ควรพิจารณาในข้อใดเป็นอันดับแรก
ก. การนำไปใช้
ข. ทฤษฎีที่รองรับ
ค. ความจำเป็นของปัญหา
ง. วัตถุประสงค์

18. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์หลัก ของนวัตกรรมทางการศึกษา
ก. นักเรียนได้เรียนรู้เร็วขึ้น เข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม
ข. บทเรียนน่าสนใจ สนุกสนาน
ค. ลดเวลาในการสอน ประหยัดค่าใช้จ่าย
ง. สร้างรายได้ ให้กับผู้จัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา

19. นวัตกรรมในข้อใด สนองแนวคิด เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different)
ก. แบบเรียนสำเร็จรูป
ข. ศูนย์การเรียน
ค. ชุดการเรียน
ง. การเรียนทางไปรษณีย์

20. นวัตกรรมในข้อใด สนองแนวคิด เรื่องความพร้อม (Readiness)
ก. แบบเรียนสำเร็จรูป
ข. ศูนย์การเรียน
ค. ชุดการเรียน
ง. การเรียนทางไปรษณีย์

เฉลยข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ 

แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. ตัวกลางที่จะทำให้ผู้สอน บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งความรู้ไปยังผู้เรียน โดยเน้นเนื้อหาอันเป็นความรู้ตามหลักสูตรหรือกิจกรรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ คือข้อใด
ค. สื่อการเรียนการสอน

2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสื่อการสอนที่ดี
ง. คุ้มค่ามีราคา

3. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของสื่อการสอน
ก. ช่วยให้ครูเกิดความสนใจ

4. ครูคนใด เลือกสื่อและจัดประสบการณ์ในการเรียนการสอน ได้ดีที่สุด
ข. ครูมานะ เลือกสื่อและจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน

5. ในการผลิตสื่อการสอน ข้อใดมีสำคัญเป็นอันดับแรก
ค. สนองจุดประสงค์ของการเรียนการสอน และสามารถใช้ได้จริง

6. การใช้สื่อการสอน มีลำดับขั้นตอนดังนี้
ง. 1.วางแผนการใช้สื่อ, 2.เตรียมสื่อการสอน, 3.นำสื่อไปใช้, 4.วัดและประเมินผลการใช้สื่อ

7. สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (สหรัฐอเมริกา) ได้จำแนกประเภทสื่อการสอน ไว้ 3 ประเภท ดังนี้
ค. 1.วัสดุ, 2.อุปกรณ์ 3.วิธีการ

8. สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (สหรัฐอเมริกา) ได้จำแนกประเภทสื่อการสอน ไว้ 3 ประเภท ดังนี้
ค. 1.วัสดุ, 2.อุปกรณ์ 3.วิธีการ

9. ข้อใดเป็นสื่อประเภทตั้งแสดง
ข. กระดานชอล์ค

10. สื่อประเภทกราฟิกแบบใด ที่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก
ก. ภาพง่ายๆที่ไม่ซับซ้อน มีสีสัน

11. ข้อใด ไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการเลือกภาพประกอบการเรียนการสอน
ง. เลือกภาพที่มีราคา คมชัด

12. Computer – Assisted Instruction : CAI คือข้อใด
ข. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

13. “สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน” คือความหมายของข้อใด
ข. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

14. “การจัดระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองตามเนื้อหา ซึ่งจัดไว้เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ผู้เรียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการดูจากผลสะท้อนกลับอยู่เสมอ และบางครั้งก็อาจจะได้รับความรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาที่นักเรียนยังมีความรู้ไม่ดีพอ ผู้เรียนจะเลือกเรียนได้ตาม ความสนใจ และก้าวไปตามความสามารถของแต่ละคน” คือความหมายของข้อใด
ค. บทเรียนโปรแกรม

15. “การเรียนการสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต” คือความหมายของข้อใด
ง. E-Learning

16. Educational Innovation มีความหมายตรงกับข้อใด
ข. นวัตกรรมทางการศึกษา

17. การออกแบบนวัตกรรม ควรพิจารณาในข้อใดเป็นอันดับแรก
ค. ความจำเป็นของปัญหา

18. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์หลัก ของนวัตกรรมทางการศึกษา
ง. สร้างรายได้ ให้กับผู้จัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา

19. นวัตกรรมในข้อใด สนองแนวคิด เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different)
ก. แบบเรียนสำเร็จรูป

20. นวัตกรรมในข้อใด สนองแนวคิด เรื่องความพร้อม (Readiness)
ข. ศูนย์การเรียน

ผู้แต่ง เว็บไซค์ครูเชียงรายดอทเน็ต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *