วันอาทิตย์, 6 ธันวาคม 2563

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี 2562

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7995-7996 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี 2562

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๗๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ปฏิทินการดําเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดปฏิทินการดําเนินการย้ายในแต่ละปี รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัด ในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กําหนด ความแจ้งแล้ว นั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงกําหนดปฏิทินการดําเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายละเอียด ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. 1. ว 7995 เรียน ศธจ.
2. 
2. ว 7996 เรียน สพท.และ สศศ.

1 ความคิดเห็น

[…] ตามเอกสาร ว 7995 และ. ว 7996 ครับ (ตามลิ้งนี้) […]


Loading...