วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อฝึกกระบวนการคิด นิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง    :    รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อฝึกกระบวนการคิด นิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา    :    อุไรวรรณ  ธิมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้   :  ภาษาไทย

ปีการศึกษา :  2556

รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อฝึกกระบวนการคิด นิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อฝึกกระบวนการคิด นิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การฝึกกระบวนการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าคา ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อฝึกกระบวนการคิด นิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อฝึกกระบวนการคิด นิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าคา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าคา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 2  ปีการศึกษา 2556  จำนวนทั้งสิ้น 14 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อฝึกกระบวนการคิด นิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับใช้ควบคู่กับหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อฝึกกระบวนการคิด นิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6แผนละ 1 ชั่วโมง จำนวน  23  แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การฝึกกระบวนการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อฝึกกระบวนการคิด นิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อฝึกกระบวนการคิดนิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 E1/ E2 หาค่าเฉลี่ย (m) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)เปรียบเทียบคะแนนความก้าวหน้าพัฒนาการกระบวนการคิดของนักแต่ละคน

ผลการศึกษาพบว่า  หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อฝึกกระบวนการคิดนิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่อง เล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นทั้ง 7 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.94/84.46  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การฝึกกระบวนการคิด ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 2 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อฝึกกระบวนการคิด นิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 17.29 คิดเป็นร้อยละ43.21 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 33.79 คิดเป็นร้อยละ 84.46 เมื่อเปรียบเทียบ  พบว่า  ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน ร้อยละ 41.25 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อฝึกกระบวนการคิด นิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ

นิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือรวมเล่ม นิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน

 


Loading...