วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข.  การคำนวณ
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง.   อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้น

2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ข.  การคำนวณ
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน

3. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
ข.  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
 ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม  
ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน

4. RAM คืออะไร
ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
ข.  หน่วยความจำเสมือน
ค.  หน่วยความจำที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้

5. ROM คืออะไร
ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
ข.  หน่วยความจำเสมือน
ค.  หน่วยความจำที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้

6. ข้อมูล คืออะไร
ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
ข.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
ค.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ 
ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน

7. ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร
ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้    
ข.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
ค.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน

8. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก.  Microsoft Windows98
ข.  Microsoft Windows ME
ค.  Microsoft Windows XP
ง.  Microsoft Office

9. MOUSE คืออะไร
ก.  เครื่องพิมพ์
ข.  อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล เพื่อให้เราสามารถป้อนคำสั่งต่าง ๆ ได้
ค.  อุปกรณ์สื่อสาร
ง.  อุปกรณ์แสดงผล

10. คำสั่งใดที่ใช้ในการลบไฟล์
ก.  Delete        
ข.  Rename
ค.  Open
ง.  Save

11. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อไฟล์
ก.  Delete
ข.  Rename
ค.  Open
ง.  Save

12. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปิดใช้งานไฟล์
ก.  Delete
ข.  Rename
ค.  Open     
ง.  Save

13. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปิดบันทึกไฟล์
ก.  Save 
ข.  Rename
ค.  Open
ง.  Delete

14. โปรแกรมใดที่ใช้ในการวาดภาพ และตัดต่อภาพเบื้องต้น
ก.  NotePad
ข.  ScanDisk
ค.  Paint   
ง.  WordPad

15. โปรแกรมใดที่ใช้ในการดูหนัง ฟังเพลงเบื้องต้น
ก.  NotePad                             
ข.  Media Player
ค.  Paint
ง.  WordPad

16. โปรแกรมใดที่ใช้ในการดูเอกสารข้อความเบื้องต้น
ก.  Access
ข.  Media Player
ค.  Paint                                  
ง.  WordPad

17. อินเตอร์เน็ต คืออะไร
ก.  ระบบเมนเฟรม                        
ข.  ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก
ค.  ระบบเครือข่ายเดี่ยว
ง.  ระบบไมโครคอมพิวเตอร์

18. WWW ย่อมาจากอะไร
   ก.  World Wide Web       
ข.  World War Web
ค.  World Wan Web
ง.  World Wide Wan

19. อีเมลล์ (E-mail) คืออะไร
ก. โปรแกรมดูภาพ
ข. โปรแปรมรับส่งแฟกซ์
ค. โปรแกรมทำงานอินเตอร์เน็ต          
ง.  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสื่อสารกันทางอินเตอร์เน็ต

20. Down Load  คืออะไร
ก. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมายังเครื่องส่วนบุคคล
ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย
ง.  การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย

เพิ่มเติม

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 17 เฉลี่ย: 3.9]