รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของคณะหรือหน่วยงาน ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานการประเมินตนเองนอกจากจะทำในระดับสถาบันแล้ว อาจทำในระดับคณะและหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกัน โดยมีองค์ประกอบของการรายงานการประเมินตนเอง มีส่วนประกอบ 5 ส่วน คือ (อ้างอิง : https://sites.google.com/site/biotechnologyksc/stdlearning/sar-1)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง
ส่วนที่ 4 อุปสรรค / ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก

ดาวน์โหลด แบบฟร์อม  รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report SAR

(หมายเหตุ !   รายงานให้มีจำนวน 5 – 7 หน้า เท่านั้น (แล้วแต่หน่วยงานจะกำหนด) สำหรับ  ภาคผนวกจะมีกี่หน้าก็ได้ )

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]