วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสาร PDF คืออะไร

pdf file

ที่มาภาพประกอบ : http://graphicslab.org/blog/Pdf-icon

เอกสาร PDF (Portable Document Format) 

เอกสาร PDF (Portable Document Format) คือ ไฟล์ประเภทหนึ่งที่สร้างมาจากโปรแกรมประเภท PDF Creator ซึ่งเดิมทีจะรู้จักไฟล์PDF จาก Acrobat ที่ถูกพฒันาขึ้นจากทีมงานของ Adobe ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นของไฟล์PDF อันเป็นไฟล์งานที่ไม่สามารถแก้ไขได้และรูปแบบก็เหมือนต้นฉบับเดิมจึงเหมาะที่จะใช้สำหรับ

1) การทำเอกสารตัวอย่าง

2) การทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากไฟล์ที่ได้มีคุณภาพสูงไม่ผิดไปจากต้นฉบับเดิมและผู้ใช้ก็ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ได้ และยังยังสามารถรองรับการอ่านขอ้มูลผา่นทาง Web Page ได้ดีด้วย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ที่เคยพิมพ์งานโดยใช้ Microsoft Word ทุกรุ่นและมีปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยครั้งคือ

เมื่อนำไฟล์งานที่พิมพ์จากเครื่องหนึ่งเพื่อนำไปเปิดในอีกเครื่องหนึ่งแล้วรูปแบบที่แสดงผลทางหน้าจอนั้นไม่เหมือนกับตอนที่พิมพ์ในเครื่องแรก ไม่วา่ การจัดรูปแบบและชนิดของตัวอักษรที่ใช้หากเครื่องที่นำไฟลไ์ปเปิดไม่มีฟอนต์สวยๆ อย่างที่ออกแบบไว้ไฟลเ์อกสารนั้นก็อาจจะกลายเป็น

ตัวอักษรที่ผิดเพี้ยนไปจึงเป็นผลให้เสียเวลาต่อการจดัแต่งไฟลง์านอีกครั้งหนึ่งด้วยคุณสมบัติเของเอกสาร PDF คือ แก้ไขไม่ได้และรักษารูปแบบของเอกสารต้นฉบับเดิมไว้ได้อย่างดี ดังนั้น เอกสารหลายชนิดที่ต้องการให้ผู้ใช้ได้รับเอกสารที่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับเดิมและไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้เพื่อให้ผู้รับ เอกสารสามารถนำ ไปเปิดดูได้เท่านั้นเอกสารเหล่านี้จึงควรทำเป็นรูปแบบ PDF ไฟล์

แหล่งที่มาของบทความนี้ : http://www.rta.mi.th/63010u/PDF_File/pdffile.pdf

สำหรับท่านที่ต้องการแปลงไฟล์ pdf เป็น word สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ลิ้งนี้ครับผม

แปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Word แบบออนไลน์ ฟรี

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]