วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ความเป็นครู

ความเป็นครู

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต หนังสือความเป็นครู

 

ความเป็นครู มาจากคำว่า  ครู หรือคุรุ ในภาษาไทย มาจากคำว่า คุรุธาตุ หรือ ครธาตุ  ซึ่งแปลความได้ว่าเป็นผู้ที่หนักในวิชาความรู้ ในคุณธรรม และในภารกิจการงาน รวมทั้งการทำหน้าที่ยกย่องเชิดชูศิษย์ของตนเอง จากผู้ที่ไม่รู้ให้กลายเป็นผู้รู้ ผู้ที่ไม่มีความสามารถให้มีความสามารถ ผู้ที่ไม่มีความคิดให้มีความคิด ผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสม และจากผู้ที่ไม่พึงปรารถนาให้เป็นผู้ที่พึงปรารถนา ซึ่งตามนัยของความเป็นครูในภาษาไทยจึงเป็นผู้ที่ต้องทำงานหนักจริงๆ  ส่วนในภาษาอังกฤษมาจากคำว่า  TEACHER  ก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ

T- Teach   E– Example  A–Ability  C- Characteristic  H– Health   E- Enthusiasm   R – Responsibility

สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี

1. ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดี

2. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง

3. สอนศิลปวิทยาให้หมดสิ้น

4. ยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะ

5. สร้างเครื่องคุ้มกันในสารทิศ (สอนให้รู้จักเลี้ยงตัว รักษาตนในอันที่จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยดี)  และที่สำคัญคือ

6. ต้องสอนให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา มีความคิด และสร้างสรรค์

7. เป็นตัวอย่างที่ดี

 

ขอบคุณที่มา :

www.bkkthon.ac.th/userfiles/file/download/1ครูนักวิจัย.doc
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]