โครงงาน

แจกไฟล์บอร์ดโครงงาน 3 พับ

วันนี้แอดมินมีไฟล์บอร์ดโครงงาน 3 พับ มาฝากครับผม ซึ่งมีขนาด 240×107 ซม. คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปแก้ไขปรับแต่งให้สวยงามเพิ่มเติมได้เลยครับผม เชื่อว่าคุณครูหลายท่านเก่งในเรื่องการออกแบบอยู่แล้วครับ ซึ่งหลักการจัดบอร์ดนำเสนอนั้นแอดมินได้ลงข้อมูลไว้ให้แล้วที่ลิ้งนี้ครับผม หลักการจัดบอร์ดโครงงาน การจัดบอร์ดโครงงานในปัจจุบัน เป็นแบบบอร์ดโครงงาน 3 พับครับ แต่ก็แล้วแต่พื้นที่อีกทีหนึ่ง ซึ่งเราสามารถดัดแปลงได้ครับ ตัวอย่างที่แอดมินได้ออกแบบไว้อาจจะไม่สวยและสมบูรณ์นะครับ แค่เป็นตัวอย่างเฉยๆ เมื่อคุณครูออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณครูก็ส่งร้านแล้วให้ร้านปริ้นไวนิลออกมาติดบอร์ดได้เลยครับผม ดาวน์โหลดไฟล์ tiff และไฟล์ jpg ที่นี่

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning )

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) หมายถึงการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  วิธีการหาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล   ได้ทำการทดลอง  ได้พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง  รู้จักการวางแผนการทำงาน  ฝึกการเป็นผู้นำ  ผู้ตาม  ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง  และการประเมินตนเอง  โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนำความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง นำไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟัง และการสังเกตจากผู้รู้  โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม ที่จะนำมาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดทำโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม   นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ยังเน้นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน ได้พัฒนาทักษะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักพัฒนาการตามลำดับขั้นความรู้ความคิดของบลูม ทั้ง 6 ขั้น คือ ความรู้ความจำ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ถือได้ว่าเป็น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่างๆด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีครูเป็นผู้ให้ การส่งเสริม สนับสนุน ลักษณะสำคัญของจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำงานตามระดับทักษะ ที่ตนเองมีอยู่ เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน       (Active Learning) เป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจและรู้สึกสบายใจที่จะทำ […]

ความหมายของโครงงานและประเภทของโครงงาน

ความหมายของโครงงาน การทำโครงงานหมายถึง การศึกษาเพื่อค้นพบความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และวิธีการใหม่ ด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีครูอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆ มีการสร้างสิ่งประดิษฐ์และวิธีการใหม่นั้นทั้งผู้เรียนและครูไม่เคยไม่รู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน (Unknow By All) ประเภทของโครงงานการแบ่งประเภทของโครงงานโดยใช้เกณฑ์ของผลที่ได้รับ สามารถแบ่งโครงงานเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ โครงงานสำรวจ โครงงานทดลอง และโครงงานประดิษฐ์ ๑) โครงงานสำรวจ โครงานสำรวจเป็นการสำรวจความรู้ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติหรือสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (What it is)โครงงานประเภทนี้เป็นโครงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนั้นมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ และนำเสนอแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธ์ของเรื่องดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การปฏิบัติตามโครงงานนี้ผู้เรียนจะต้องไปศึกษา รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ สำรวจโดยใช้เครื่องมือ เช่น แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษา ๒) โครงงานทดลอง โครงานประแทนี้เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อการตึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าจะเกิดอะไรหรือจะมีอะไรเกิดขึ้น (Wat it will be) เมื่อมีการหดลองสิ่งที่จัดกระทำขึ้น คือ ตัวแปรต้น เพื่อศึกษาว่าจะมีผลต่อตัวแปรให้ต้องการศึกษา […]

การเปรียบเทียบโครงงานทั่วไปกับโครงงาน STEM

คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) คณิตศาสตร์ (Mathematics) หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันกับผู้เรียนกับรายวิชาหลักของไทย กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งผลักดันเนวทางการจัดการศึกษาที่ บูรณาการวิทยาศาสตร์วิศวกรรม เทคโนโลยี เเละคณิตศาสตร์ (Science Technology Engincering and Mathematics Education : STEM) หรือที่เรียกว่า ระบบ “สะเต็มศึกษา” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษาไทย ซึ่งระบบ สะเต็มศึกษามุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มจะมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะการค้นหาความรู้ทางวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในภาคการผลิต เเละการบริการที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศ จึงจำเป็นต้องศึกษาการทำโครงงาน STEM เเต่ทั้งนี้ในการจัดทำโครงงานเเละนวัตกรรม (AC STEM INNOVATION) นั้นจะเป็นการดำเนินการจัดทำในเชิงบูรณาการ โดยรายวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การออกเเบบ […]

ตัวอย่างการเขียนคำนำ

คำนำ คือ ส่วนแรกที่เราได้เห็นเมื่อเปิดหนังสือหรือเล่มรายงาน คำนำโดยส่วนมาก จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการเขียนรายงาน อาจมีการเขียนเกี่ยวกับ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำรายงาน เมื่อเขียนเสร็จ ควรลงท้ายผู้จัดทำ หรือคณะผู้จัดทำรายงาน ด้วย ตัวอย่างการเขียนคำนำรายงายนแบบง่ายๆ สำหรับท่านที่จะนำไปประยุกต์ใช้ อ้างอิงที่มา : https://guru.sanook.com/8037/ คำนำ โครงงาน เรื่อง ประวัติไก่ชนพระนเรศวร จัดทำขึ้นตามกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาโครงงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1โรงเรียนครูเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำความรู้จากการศึกษาประวัติไก่ชนพระนเรศวร มาใช้โดยบูรณาการความรู้ที่ได้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ จัดทำโครงงานเรื่องที่สมาชิกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 สนใจ เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่เรื่องที่สนใจในเรื่องประวัติของไก่ชนพระนเรศวร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะทำให้ผู้ที่สนใจศึกษา ในเรื่องประวัติ ไก่ชนพระนเรศวร ได้รับความรู้ตามสมควร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/15 มีนาคม 2565

หลักการจัดบอร์ดโครงงาน

หลักการสร้างความสนใจในการจัดบอร์ด เพื่อการนำเสนอโครงงาน การใช้สีวรรณะเดียว – สีวรรณะร้อน ( เหลือง/ ส้มเหลือง/ ส้ม/ ส้มแดง/ ม่วงแดง/ ม่วง ) – สีวรรณะเย็น ( เหลือง/ เขียวเหลือง/ เขียว/ เขียวน้ำเงิน/ น้ำเงิน/ม่วงน้ำเงิน/ ม่วง/ ฟ้า ) การใช้สีต่างวรรณะ ( 80% ต่อ 20% ) การใช้สีตรงข้าม ( มี 6 คู่สี   เหลือง- ม่วง /  แดง-เขียว / น้ำเงิน-ส้ม / เขียวเหลือง-ม่วงแดง / ส้มเหลือง-ม่วงน้ำเงิน / ส้มแดง-เขียวน้ำเงิน ) หลักการสร้างความสนใจในการจัดบอร์ด 1. ขนาดของภาพประกอบ 2. ขนาดของตัวอักษร 3. สร้างเทคนิคใหม่ๆ 4. การใช้สี 5. […]

การเขียนโครงงาน IS

การเขียนโครงงาน IS คำนำ สารบัญ บทที่ 1 บทนำ ที่มาและความสำคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมติฐานการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงงาน ตารางปฏิบัติกิจกรรม เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา วิธีการศึกษา บทที่ 4 ผลการศึกษา ผลการศึกษา การศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน ข้อเสนอแนะ ภาคผนวก บรรณานุกรม ดาวน์โหลด ตัวอย่างการเขียนโครงงาน IS

การเขียนเอกสารอ้างอิง รายงานโครงงาน

การเขียนอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง ในบทที่ 1 บทที่ 2 หรือบทที่ 5 ที่กล่าวมาแล้วอาจมีการอ้างอิงข้อมูลความรู้ จากเอกสาร หนังสือตำรา งานวิจัย หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งการอ้างอิงดังกล่าว เรียกว่า การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง ข้อมูลที่ควรอ้างอิง เช่น คำกล่าวของบุคคลสำคัญ ตัวเลขที่แสดงจำนวนประชากรที่กล่าวถึง สถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นปัญหา ผลงานการค้นคว้าวิจัยของบุคคลหรือหน่วยงาน โดยในการอ้างอิงนั้นให้นักเรียนเลือกใช้ระบบการอ้างอิงระบบใดระบบหนึ่งเพียงระบบเดียวตลอดการพิมพ์รายงานโครงงาน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน

สวัสดีครับผมวันนี้ครูเชียงรายได้จัดทำแบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน มาให้คุณครูและนักเรียนได้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันครับผม ซึ่งครูเชียงรายก็ได้นำจากหลายๆที่มาปรับปรุงหากนำไปใช้แล้วไม่ถูกใจสามารถปรับเป็นของคุณครูได้เลยครับผม

Loading...