วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

รวมแหล่งเครื่องมือในการสอนออนไลน์สำหรับครู
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
ดาวน์โหลดคู่มือครู จากสสวท.
แผนการสอนวิทยาการคำนวณ
แจกแผนการสอนเพศวิถีศึกษา
แผนการสอนของ สพฐ.‎ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 – ม.3 2564
แจกคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (สสวท.)
ตัวอย่างไฟล์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สไลด์สื่อการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ม.2
ใบงานวิชาวิทยาการคำนวณ ม.2
แผนการสอน วิทยาการคำนวณ ม.2
ดาวน์โหลดเพลงประกอบการสอน พร้อมเอกสารประกอบ สำหรับเด็กๆ
ดาวน์โหลด หนังสือเรียน อ่านออก เขียนได้ ป.1-ป.3 พร้อมแผนการสอน BBL
แจกสื่อใบงานวิทยาการคำนวณ C4T สสวท ป1-ป6
ดาวน์โหลด คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ป.1-6 สพฐ.
ดาวน์โหลด ไฟล์ Excel คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัล
รวมสื่อและใบงาน BBL
ใบงานคณิตศาสตร์
สมุดบันทึกคำศัพท์รายสัปดาห์
คู่มือครู ป.1 , ป.2 , ป.4 , ป.5 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 6 เล่ม
สมุดเขียนตามคำบอก วิชาภาษาไทย ไฟล์ word
ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการสอน และ ใบงานวันคริสต์มาส
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรใหม่
แผนการสอน วิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรใหม่
แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1-ป.6
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 1-3
แจกแบบโครงงานระดับห้องเรียน ประถม-มัธยม
แบบลงทะเบียนขอรับเฉลยแบบฝึกทักษะ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
Loading...