Internet

แนวการสอบภาคปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานราชการ

แนวการสอบภาคปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานราชการ Word หนังสือราชการ (ภายใน,ภายนอก) การร่างหนังสือ หนังสือเวียน แผ่นพับ Excel การหาผลรวม การสร้างกราฟ การตัดเกรด การคิดเงินปันผล การคิดดอกเบี้ย การสร้างสูตรคูณ การคิดส่วนลด Power  Point การนำเสนอผลงานให้น่าสนใจ การสร้างโฟรชาร์ต และนำเสนอ Access การเพิ่มข้อมูล การเชื่อมโยงฐานข้อมูล ฟอร์ม ,รายงาน Internet การรับส่ง E-mail

Loading...