Infographics

Infographics อินโฟกราฟิกส์ คืออะไร? ที่นี่มีคำตอบ

Infographics อินโฟกราฟิกส์ คือ การสรุปเรื่องราวที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย มีรูปภาพกราฟิกที่สวยงามสะดุดตาน่าสนใจ เหมาะแก่การเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับผู้คน การพิจารณาเหตุผลในการใช้อินโฟกราฟิกส์ ควรเลือกใช้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าอินโฟกราฟิกส์จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจด้วยภาพได้ดีกว่าข้อมูลจำนวนมหาศาล มีการกำหนดเป้าหมายในการสื่อสาร เลือกหัวข้อหรือประเด็น ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการสื่อสารหรือนำเสนอข้อมูล มีการค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล แต่ใช้เฉพาะข้อมูลที่ถูกต้อง เน้นตัวเลขข้อมูลที่ถูกต้อง โดยตรวจทานให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดมีแหล่งที่มาเชื่อถือได้ นำเสนอได้สั้น กระชับ ทำให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ข้อความสำคัญ (key messages) ภายในรวมเร็ว สวยงามโดดเด่น ตัวอย่าง Infographics อินโฟกราฟิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิก Infographics คืออะไร – (ICT) Mahidol University

สร้าง Infographics (อินโฟกราฟฟิค) ง่ายๆ แบบออนไลน์ฟรี

ต้องยอมรับว่ากระแสของ Infographics (อินโฟกราฟฟิค) มาแรงจริงๆครับผม วงการการศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกวิชาเลยครับผม

Loading...