CIRC

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิด CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิด CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิพยาลัย เลย จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษวิชาการ 1 รหัสวิซา อ30204 ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เพื่อเสริมทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและใช้กระบวนการกลุ่ม โดยนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ได้ฝึกทักษะ เป็นการเรียนที่สนุกสนาน ชวนคิดชวนติดตาม ซึ่งครูมีบทบาทในการจัดประสบการณ์ คอยแนะนำชี้แนะ อำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักเรียน และมีบทบาทในการกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดเวลาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย ที่จัดทำขึ้นโดยยึดหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) และคลอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิด CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นี้ มีจำนวน […]

Loading...