ASEAN Charter

กฎบัตรอาเซียน

กฎบัตรอาเซียน ( ASEAN Charter) การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่13 ณ ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ผู้นำรัฐบาลอาเซียนได้ให้การรับรองกฎบัตรอาเซียน(ASEAN Charter) 

Loading...