แผนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๒ ประโยคเพื่อการสื่อสาร

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดมาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่านตัวชี้วัด ป.๖/๒ อธิบายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ป.๖/๔ ระบุลักษณะของประโยค ๒. ความคิดรวบยอด/สาระสำคัญ ประโยคแบ่งตามโครงสร้างได้ ๓ ชนิด คือ ประโยคสามัญหรือประโยคความเดียว ประโยคซ้อน และประโยครวม ประโยคสามัญ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๒ ส่วน คือภาคประธานและภาคแสดงการศึกษาลักษณะ ของประโยค ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่งกัน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการสร้างประโยค และสามารถใช้ประโยคในการสื่อสารได้ถูกต้อง ๓. จุดประสงค์การเรียนรู้๓.๑ บอกส่วนประกอบของประโยคได้๓.๒ บอกชนิดและความหมายของประโยคตามโครงสร้างได้๓.๓. แต่งประโยคและแยกส่วนประกอบของประโยคได้ ๔. สาระการเรียนรู้๔.๑ ความรู้– ประโยคเพื่อการสื่อสาร ๔.๒ ทักษะ / กระบวนการ– ทักษะกระบวนการทางภาษา […]

ดาวน์โหลดแผนการสอนลูกเสือ

การลูกเสือเป็นกระบวนการฝึกอบรมเด็กชายให้เจริญเติบโตขึ้นสมกับเป็นลูกผู้ชาย เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็นกำลังคนชั้นดีของประทศต่อไป ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ได้จัดตั้งขบวนการลูกเสือขึ้นเป็นหลักในประเทศอังกฤษ ปี พ.ศ. 2450 ก็เพื่อสนองความต้องการของเด็กแต่ละคนและเป็นการให้เด็กได้ฝึกหัดทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

ดาวน์โหลด แผนการสอนดีๆจากเว็บไซต์ education.com

หากคุณครูกำลังมองหาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์การอ่านและการเขียนและวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่น่าสนใจ และทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ครู – นักเรียนที่ดี วันนี้แอดมินครูเชียงรายก็เลยอยากแนะนำ แผนการสอนดีๆจากเว็บไซต์ education.com ซึ่งจัดทำขึ้นโดยนักการศึกษา สำหรับนักเรียนทุกคน จะเห็นได้ว่าแผนการสอนของต่างประเทศแตกต่างจากของเรามาก เนื่องจากรูปแบบการทำเอกสารแบบสากลนั้นดูเรียบง่าย ไม่หวือหวา แต่เน้นไปด้วยเนื้อหาที่สมบูรณ์น่าสนใจ ในแต่ละหัวข้อก็กำหนดเวลาไว้ชัดเจนน่าสนใจมากๆครับ ซึ่งคุณครูท่านไหนอยากศึกษาแผนการสอน ดีๆจากเว็บไซต์ education.com ก็สามารถเข้าไปศึกษาดาวน์โหลดมาอ่านได้ที่ลิ้งนี้ครับผม www.education.com/lesson-plan

คู่มือการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้

1. ตรวจสอบว่าครอบคลุมพฤติกรรมทั้งความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณธรรมหรือไม่ 2. ตรวจสอบว่าพฤติกรรมที่ระบุในจุดประสงค์วัดได้หรือไม่ 3. ตรวจสอบว่าพฤติกรรมที่ระบุเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียนหรือไม่ 4. ตรวจสอบดูว่าเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาหรือไม่ 5. ตรวจสอบดูว่าเนื้อหาครบถ้วนและเพียงพอหรือไม่ 6. ตรวจสอบดูว่ามีการบูรณาการเนื้อหา เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์รวมหรือไม่ 7. ตรวจสอบดูว่าสาระสำคัญมุ่งแสดงความคิดรวบยอดหรือแก่นของเนื้อหาหรือไม่ 8. ตรวจสอบดูว่าสาระสำคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ 9. ตรวจสอบดูว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ 10. กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างหลากหลายหรือไม่ 11. กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ 12. มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกประเมินและปรังปรุงตนเองหรือไม่ 13. มีกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงานหรือไม่ 14. มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหรือไม่ 15. มีกิจกรรมให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตจริงหรือไม่ 16. ตรวจสอบดูว่ามีการใช้สื่ออุปกรณ์เหมาะสมกับกิจกรรมและเนื้อหาของบทเรียนหรือไม่ 17. สื่ออุปกรณ์เหมาะสมกับผู้เรียนและผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้สื่ออย่างทั่วถึงหรือไม่ 18. ระบุแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายหรือไม่ 19. นำเสนอแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีรายละเอียดในการสืบค้นที่ชัดเจนหรือไม่ 20. ระบุวิธีการวัดและเครื่องมือวัดที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอนหรือไม่ 21. มีการใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัดอย่างหลากหลายหรือไม่ 22. นำเสนอเครื่องมือวัดผลประกอบแผนการสอนหรือไม่ 23. มีการวัดผลเพื่อสรุปผลตามเกณฑ์การผ่านในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ 24. มีการนำเสนอกิจกรรมเพื่อมุ่งตอบสนองผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันหรือไม่ 25. กิจกรรมเสนอแนะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับเนื้อหาในบทเรียนหรือไม่ ดาวน์โหลด คู่มือการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ […]

แจกไฟล์ปกแผนการสอน

สวัสดีครับผมวันนี้ครูเชียงรายจะมาแจกปกแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษครับผม ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำเป็นปกแผนอย่างเดียวก็ได้นะครับผม เราสามารถแปลงเป็นปกรายงาน ปกอะไรก็ได้ครับผม เพียงแค่ Copy ไปวางใน word หรือในโปรแกรม Photoshop แล้วแก้ไขได้เลยครับผม ต้องขอขอบคุณเว็บ http://www.freepik.com ด้วยครับผมที่แบ่งปันไฟล์ต้นฉบับสวยๆมาให้ใช้งานครับผม ดาวน์โหลดไฟล์ปกแผนการสอน

ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้จาก อจท.

ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้จาก อจท. อนุบาล – ปฐมวัย อนุบาล 1-3 ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อาเซียน หน้าที่พลเมือง – ประวัติศาสตร์ แผนอาเซียน ป.1- ม.6 แผนหน้าที่พลเมืองฯ – ประวัติศาสตร์ ป.1- ม.6 คลิกที่นี่ http://www.aksorn.com/

ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้(แผนการสอน) สื่อการสอน BBL

สวัสดีครับผมวันนี้ครูเชียงรายมีสิ่งดีๆมานำเสนอครับผม ตอนนี้ BBL ถือว่าเป็นเรื่องที่เราหลายๆคนเข้าใจและกำลังทำกันอยู่โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาเห็นหลายโรงเรียนทาสีและทำลานเด็กเล่นกันมากมาย สิ่งที่ BBL จะขาดไม่ได้อีกสิ่งหนึ่งนั้นก็คือแผนการจัดการเรียนรู้(แผนการสอน) สื่อการสอน นั่นเองครับผม ซึ่งเว็บไซต์ http://dlit.ac.th/  (การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ) ก็ได้นำสื่อและแผนการสอนมาให้เราได้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันวันนี้ผมเลยนำลิ้งดาวน์โหลดสื่อการสอนแผนการสอน BBL มาฝากคุณครูทุกท่านครับผม

ดาวน์โหลดแผนการสอนอาเซียน

สวัสดีครับ คุณครูและผู้ที่สนใจการจัดการเรียนการสอน เรื่องอาเซียนทุกท่าน วันนี้ผมได้มีโอกาศสืบค้นข้อมูลทาทงอินเตอร์เน็ต เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อที่จะได้ศึกษาและนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของผม แต่ผมไม่ได้สอนวิชาอาเซียนนะครับผมสอนวิชาคอมพิวเตอร์ แต่อยากได้ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้อาเซียนมาปรับใช้กับวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองครับ ก็ไปสืบค้นมาหลายที่หลายเว็บไซต์ ก็ได้มาเจอ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง อาเซียน ชั้น ป.1-ป.6  ก็ไม่รู้ว่าใครนำมาให้ดาวน์โหลด ไปหาข้อมูลเจ้าของก็ไม่เจอ เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยนำมาแบ่งปันคุณครูและผู้ที่สนใจด้วยครับผม เผื่อคุณครูและสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เรื่องอาเซียนได้ ครับผม ขั้นตอนวิธีการดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : https://drive.google.com/folderview?id=0B_dx3cf4F2pkbi1UWldZOEhlbDg&usp=sharing ดาวน์โหลดทีละไฟล์ ดาวน์โหลด หน่วยที่ 1 ป.1 ดาวน์โหลด หน่วยที่ 1 ป.2 ดาวน์โหลด หน่วยที่ 1 ป.3 ดาวน์โหลด หน่วยที่ 1 ป.4 ดาวน์โหลด หน่วยที่ 1 ป.5 ดาวน์โหลด หน่วยที่ 1 ป.6 ดาวน์โหลด หน่วยที่ 2 ป.1 ดาวน์โหลด หน่วยที่ 2 ป.2 ดาวน์โหลด หน่วยที่ 2 ป.3 ดาวน์โหลด หน่วยที่ 2 ป.4 ดาวน์โหลด หน่วยที่ 2 ป.5 ดาวน์โหลด หน่วยที่ 2 ป.6 ยังไงขอบคุณเจ้าของไฟล์ด้วยนะครับผม ถ้าหากละเมิดลิขสิทธิ์ หรือต้องการให้ลบกรุณาแจ้งมาที่ […]

Loading...