แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง เจตคติต่อวิชาชีพครู

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีอายุใช้ได้กี่ปี ก. 4 ปี ข. 5 ปี ค. 9 ปี ง. 10 ปี กรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นคำขอได้อีกเมื่อพ้นไปแล้วกี่ปี? ก. 2 ปี ข. 4 ปี ค. 5 ปี ง. 10 ปี ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ? ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน ง. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หน้าที่ของครู ข้อใดถูกต้องที่สุด ? ก. จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเบื้องบน ค. เป็นผู้นำชุมนุม เพื่อพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือสังคม ง. พัฒนาโรงเรียน พัฒนาวิชาชีพ เตรียมประเมินวิทยะฐานะ ใครมีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพนักเรียนเวลาก่อนเข้าเรียนพักกลางวันและเวลากลับบ้าน? ก. ครูเวรประจำวัน ข. เจ้าหน้าที่ธุรการ […]

ข้อสอบครูผู้ช่วย 80 ข้อ พร้อมเฉลย

วันนี้ครูเชียงรายมี ข้อสอบครูผู้ช่วย 80 ข้อ พร้อมเฉลย เป็นข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ซึ่งมีวิชาวินัยรวมอยู่ด้วย มาให้ทุกท่านได้ศึกษาและลองทำดูครับผม ปล. ขอบคุณผู้จัดทำข้อสอบด้วยครับผม 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “ ครู” ก. ครูเป็นอาชีพหนึ่งของสังคมไทย ข. ครูเป็นวิชาชีพหนึ่งในสังคมไทย ค. ครูเป็นทั้งอาชีพและวิชาชีพ ง. ครูจัดเป็นกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพก็ได้ 2. ความเข้าใจโดยทั่วไปแล้วหากกล่าวถึง “ครู” มักจะให้ความหมายตรงกับข้อใด ก. คารวะหรือเคารพ ข. การตระหนักหรือจดจ่อในความดี ค. ผู้นำทางปัญญา ง. ผู้อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดวิชา 3. หากจะจำแนกประเภทครูตามลักษณะงาน “ครูผู้ช่วย” จัดอยู่ในกลุ่มใด ก. ครประจำบ้าน ข. ครูประจำโรงเรียน ค. ครูประจำวัด ง. ครูประจำโลก 4. ข้อใดจัดเป็นอานิสงส์ที่ครูพึงได้จากการเป็นครู ก. ได้รับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคล ข. ให้ความสว่างแก่โลก ค. ยกวิญญาณคนให้เป็นมนุษย์ […]

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 1. ข้อใด คือโทษทางวินัยของข้าราชการครู ฯ ก. ตักเตือน ข. ยกข้อกล่าวหา ค. ตัดเงินเดือน ง. พักราชการ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คุณธรรมครู

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คุณธรรมครู สำหรับสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ข้อมูลนี้สืบค้นมาจากอินเตอร์เน็ต หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สอบครูผู้ช่วยไม่มากก็น้อย ครูเชียงรายคิดว่าน่าจะออกประมาณนี้ครับ ตอนนี้มีทั้งหมด 12 ข้อแต่ไม่มีเฉลย เพียงอยากให้ท่านได้สืบค้นคำตอบด้วยตัวเอง (คงไม่ยาก) ยังไงลองสืบค้นหาคำตอบ ในอินเตอร์เน็ตดูนะครับผม เดียวผมจะหาแนวข้อสอบครูผู้ช่วย มาฝากอีกเรื่อยๆครับผม 1.คุณธรรม คืออะไร ตอบ 2.จริยธรรม คืออะไร ตอบ 3.พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้เนื่องในงาน 200 ปีกรุงเทพ ได้แก่อะไรบ้าง ตอบ 3.คุณธรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ ตอบ 4. ธรรมของผู้ปกครองคือ ทศพิธราชธรรม คืออะไร ตอบ 5. คุณธรรมของผู้เป็นใหญ่คือ คืออะไร ตอบ 6. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จคืออะไร ตอบ 7. คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนคืออะไร ตอบ 8. คุณธรรมของผู้ครองเรือนคืออะไร ตอบ 9. ขันติ หมายถึง ตอบ 10. คุณธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจคืออะไร […]

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วินัยและการรักษาวินัย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วินัยและการรักษาวินัย สำหรับสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ข้อมูลนี้สืบค้นมาจากอินเตอร์เน็ต หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สอบครูผู้ช่วยไม่มากก็น้อย ครูเชียงรายคิดว่าน่าจะออกประมาณนี้ครับ ตอนนี้มีทั้งหมด 9 ข้อเท่านั้น อาจจะน้อยแต่เต็มไปด้วยความเต็มใจของผมครับ ยังไงลองวิเคราะห์ดูครับผม เดียวผมจะหาแนวข้อสอบครูผู้ช่วย มาฝากอีกเรื่อยๆครับผม   1.ลักษณะความผิดที่เกี่ยวกับวินัยคือข้อใด ก.ยอมความกันได้ ข.มีอายุความ ค.ชดใช้ด้วยเงินเพื่อล้างความผิด ง.หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีผลกระทบต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน /// 2.โทษทางวินัยข้าราชการครูมีกี่สถาน ก.5สถาน /// ข.6สถาน ค.7สถาน ง.8สถาน 3.การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูต้องดำเนินการตามข้อใด ก.ต้องทำเป็นประกาศของสถานศึกษา ข.ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ค.ต้องทำเป็นคำสั่ง /// ง.ต้องทำเป็นประกาศกระทรวง 4.ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครู ก.ตัดเงินเดือน ข.ทัณฑ์บน /// ค.ภาคทัณฑ์ ง.ไล่ออก 5.ข้าราชการครูละทิ้งหน้าที่ในคราวเดียวกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเวลาเกินกี่วัน เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก.5 วัน ข.10 วัน ค.15 วัน /// ง.30วัน 6.การอุทธรณ์ต้องทำภายในกี่วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ ก.30วัน /// ข.60วัน ค.90วัน […]

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ไม่มีเฉลย ขอบคุณที่มา : http://www.krucenter.net/UserFiles/File/sob/s64.pdf 1. การบริหารงานในสถานศึกษาโดยทั่วไปมีทั้งหมดกี่ด้าน ก. 2 ด้าน ข. 3 ด้าน ค. 4 ด้าน ง. 6 ด้าน 2. ข้อใดไม่ใช่งานของสถานศึกษา ก. ด้านวิชาการ ข. ด้านงบประมาณ ค. ด้านการบริหารงานบุคคล ง. ด้านการบริหารงานทั่วไป 3. ข้อใดถูกต้องที่สุดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอานาจ ก. ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ข. ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ค. ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านบุคคล ง. ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 4. กระทรวงศึกษากระจายอานาจการบริหารการจัดการศึกษาในข้อใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ข. […]

Loading...