บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ sar

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียน    การสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (Self Assessment Report : SAR) ส่วนราชการ    โรงเรียน………………………………….. ที่………………………                                          วันที่   …………………………….. 2562 เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง (Self-Assessment Report)  เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………………………..             ตามที่ข้าพเจ้า ………………………………………  ตำแหน่ง  …….. อันดับ ……..  กลุ่มสาระการเรียนรู้…………………….โรงเรียน………………………………….. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนและงานพิเศษอื่นๆ ใน ปีการศึกษา ………………….. ของโรงเรียน…………………………………..ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว               ข้าพเจ้าได้สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง (Self-Assessment […]

บันทึกข้อความ

ส่วนหัวหนังสือ จะใช้กระดาษที่มีคาว่า บันทึกข้อความ (อยู่ตรงกึ่งกลางกระดาษ) และมีครุฑ ขนาด 1.5 ซม. อยู่ด้านซ้ายมือเหนือส่วนราชการ และมีส่วนสาคัญประกอบด้วย บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการ ปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ ตามระเบียบข้อ 26 บันทึกเป็นหนังสือราชการชนิดที่ ๖  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  (หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  ได้แก่  หนังสือรับรองรายงานการประชุม  บันทึก  และหนังสืออื่น) •   บันทึก  มี  ๓  ประเภท  คือ •   บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา •   บันทึกสั่งการของผู้บังคับบัญชา •   บันทึกติดต่อราชการระหว่างเจ้าหน้าที่  หรือระหว่างหน่วยงานที่ต่ำกว่ากรม ดาวน์โหลด บันทึกข้อความคลิกลิ้งด้านล่าง

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

สวัสดีครับผม วันนี้ครูเชียงรายมีแบบ แบบฟอร์มบันทึกข้อความ มาฝากทุกท่านที่ได้ทำบันทึกข้อความกันครับผม หลายท่านที่ทำบันทึกข้อความเป็นประจำก็จะมีต้นฉบับแบบฟอร์มบันทึกข้อความ เก็บไว้และเป็นเรื่องๆง่ายๆเพราะทำบ่อยนั่นเอง แต่สำหรับท่านที่ไม่ค่อยได้ทำบันทึกข้อความก็จะยากหน่อยครับผม แต่วันนี้ครูเชียงรายมีแบบฟอร์มบันทึกข้อความ มาฝากครับผม ก่อนดาวน์โหลด เรามาดูกันสักหน่อยไหมครับผมว่าทำบันทึกข้อความ คืออะไรเพื่อที่เราจะทำบันทึกข้อความได้ถูกต้องครับ การบันทึกข้อความคือการบันทึกแบบกึ่งทางการ ยกตัวอย่างเช่น การจดบันทึกข้อความจากการสนทนาหรือการจดบันทึกจากการรับโทรศัพท์ และที่สำคัญจะต้องมีรายละเอียดดังนี้  วัน วันที่ เดือน ปี ถึงใคร จากใคร ข้อความที่ฝาก ชื่อผู้รับ เวลาที่รับ เป็นต้น ว่าแล้วเราก็ไปดาวน์โหลด  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ไปใช้งานกันได้เลยครับผม ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ถ้าหากมีแบบฟอร์มทางราชการอื่นอีกเราจะนำมาฝากทุกท่านอีกครับผม

Loading...