วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

อาเซียน

รวมเนื้อเพลงอาเซียน
ดาวน์โหลดหนังสืออีบุ๊ค มารู้จักอาเซียนกันเถอะ
การบูรณาการอาเซียน กับวิชาต่างๆ
คำถามเกี่ยวกับอาเซียน
ดาวน์โหลดเอกสาร ประวัติอาเซียน
อาหารประจําชาติอาเซียน
เพลงอาเซียน (The ASEAN Way)
ใบความรู้อาเซียน เรื่อง สินค้าอ่อนไหว และสินค้าอ่อนไหวสูง
ประโยชน์ของ AFTA ต่อประเทศไทย
เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)
ดาวน์โหลดแผนการสอนอาเซียน
อาเซียน 10 ประเทศ
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับอาเซียน
ข้อสอบอาเซียน
ความรู้พื้นฐานอาเซียน
อัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน
คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน
เนื้อเพลง อาเซียนร่วมใจ
เนื้อเพลง สัญลักษณ์อาเซียน
ปฏิญญาอาเซียน
เสาหลักประชาคมอาเซียน
แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา
แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
ใบงานประชาคมอาเซียน
การ์ตูนอาเซียน
ธงอาเซียน
ข้อสอบอาเซียน
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN)
สกุลเงินประเทศสมาชิกอาเซียน
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน
    • 1
    • 2
Loading...