วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

อาเซียน

สื่ออาเซียน รวมงานอาเซียน
อาหารจานเด็ดของ 10 ประเทศในอาเซียน
เพื่อนบ้านอาเซียน 10 ประเทศ
ดอกไม้เพื่อนบ้านอาเซียน
รวมเนื้อเพลงอาเซียน
ดาวน์โหลดหนังสืออีบุ๊ค มารู้จักอาเซียนกันเถอะ
การบูรณาการอาเซียน กับวิชาต่างๆ
คำถามเกี่ยวกับอาเซียน
ดาวน์โหลดเอกสาร ประวัติอาเซียน
อาหารประจําชาติอาเซียน
เพลงอาเซียน (The ASEAN Way)
ใบความรู้อาเซียน เรื่อง สินค้าอ่อนไหว และสินค้าอ่อนไหวสูง
ประโยชน์ของ AFTA ต่อประเทศไทย
เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)
ดาวน์โหลดแผนการสอนอาเซียน
อาเซียน 10 ประเทศ
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับอาเซียน
ข้อสอบอาเซียน
ความรู้พื้นฐานอาเซียน
อัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน
คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน
เนื้อเพลง อาเซียนร่วมใจ
เนื้อเพลง สัญลักษณ์อาเซียน
ปฏิญญาอาเซียน
เสาหลักประชาคมอาเซียน
แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา
แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
ใบงานประชาคมอาเซียน
    • 1
    • 2
ผู้สนับสนุน