วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

ID Plan คืออะไร
ตัวอย่าง id plan ครูปฐมวัย
ตัวอย่าง ID Plan ครู ทุกสังกัด
หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมตัวอย่าง
ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ตัวอย่าง เอกสารแนวทางการพิจารณารางวัล “คุรุสดุดี”
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
แจกไฟล์เวิร์ดแผ่นพับแก้ไขได้
แบบบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ
ไฟล์เวิร์ด SAR ครู 2564
ตัวอย่าง SAR แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2564
ตัวอย่างเอกสาร “ครูดีในดวงใจ”
แจกตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล ครูดีในดวงใจ
แจกแผนการสอนเพศวิถีศึกษา
แจกไฟล์งานเตรียมความพร้อมส่ง Obec Award
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
แบบคำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน แบบคำร้องขอลาออก
สถิติที่ใช้บ่อยสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างโครงงานคุณธรรมศิลปหัตถกรรม
ตัวอย่างโครงการคุณธรรมในโรงเรียน
แผนการสอนของ สพฐ.‎ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 – ม.3 2564
แจกคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (สสวท.)
แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 หลักสูตรใหม่
วิจัยหน้าเดียว วิทยาการคำนวณ ดาวน์โหลดไปปรับใช้ได้
หนังสือขอ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บันทึกข้อความมอบหมายงานในหน้าที่ราชการสำหรับครูย้าย
ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรม (Moral Project)
ตัวอย่างโครงงานคุณธรรมไฟล์เวิร์ด
ตัวอย่างโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในโรงเรียน
แบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับลูกเสือ เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน
แบบรายงานการส่ง ปพ5
Loading...