วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
แผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมบูรณาการ Active Learning
แจกตัวอย่างรูปเล่มเอกสารคำร้องการย้ายข้าราชการครู
แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (อายุ 13 – 18 ปี)
แจกฟรีหนังสือ Ebook เตรียมสอบครูผู้ช่วย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
แจกไฟล์รูปเล่ม SAR ที่สอดคล้องกับ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
ดาวน์โหลดบันทึกหลังการจัดกิจกรรมประจำวันปฐมวัย
ดาวน์โหลดหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี
แนวทางการเก็บเอกสาร แฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ
คู่มือในการเขียนหนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ)
ศึกษาแนวทางการขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ จาก ก.ค.ศ. ว17,ว21
เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
ดาวน์โหลดแบบทดสอบอ่านเขียนสำหรับนักเรียน
แจกไฟล์ Excel ปพ.4,5,6 ฟรีแก้ไขได้
ใบเสนอราคา (Quotation)
แจก Ebook หนังสือเสริมวิชาภาษาไทย แบบ Infographic
แจกปกรายงาน ฟรีแก้ไขได้
เรียนโค้ดดิ้ง (coding) โดยไม่ต้องใช้คอม กับหนังสือฟรี CS Unplugged
บันทึกข้อความ sar
แบบรายงานผลการสร้างนวัตกรรม PLC
ดาวน์โหลด แบบคำร้องขอย้าย เอกสารประกอบการพิจารณาการย้าย
ดาวน์โหลดหนังสือ ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้
ตัวอย่างแบบประเมินโครงงาน
การประเมินครูผู้ช่วย ว26 ใหม่ล่าสุด
แจกไฟล์กรอบรูปภาพตารางสอนสวยๆ
ตัวอย่าง เอกสารสรุปและรายงานผลการนิเทศเชิงรุก (Active Learning)
ดาวน์โหลดเอกสาร การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ตัวอย่างไฟล์เวิร์ดแผ่นพับสอบครูผู้ช่วยแบบแก้ไขได้
ดาวน์โหลด เอกสารพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
คู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ Active Learning
Loading...