วันเสาร์, 11 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือรับรองปฏิบัติงานย้อนหลัง 5 ปีติดต่อกัน
หนังสือรับรอง กรณีไม่มีชั่วโมง PLC
ตัวอย่างเอกสารการทำ คศ.2 วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา วฐ.
ตัวอย่าง บันทึกข้อความส่ง วฐ.2
ตัวอย่างเอกสารคู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายงานของโรงเรียน
SAR ผู้บริหารสถานศึกษา
แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอน
คู่มือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1
แบบฝึกทักษะ การอ่าน-การเขียน วิชาภาษาไทย ป.1
ตัวอย่างหลักฐานและร่องรอย SAR ครู
แจกตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”(ครูดีในดวงใจ)
ตัวอย่าง บันทึกหลักฐานร่องรอย ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ SAR เมื่อสิ้นปีการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
แจกไฟล์ตัวอย่าง วฐ.2 2563
ดาวน์โหลด แบบคำร้องขอตั้งกลุ่ม PLC และ บันทึกข้อความ PLC
แนวทางการเก็บเอกสารหลักฐาน ผลงาน เกียรติบัตร ภาพถ่าย อื่นๆ ฯลฯ ตามแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู แบบใหม่ ว6/2562
ตัวอย่าง เพาเวอร์พ้อยนำเสนอครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ล่าสุด
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือ และวันวชิราวุธ
แบบฟร์อม บันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟร์อม กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
แนวทางการเตรียมเอกสาร เพื่อรับการประเมินครูผู้ช่วยแบบใหม่
แบบวัดความสนใจในอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ
แบบบันทึกสำหรับครูอนุบาล(ปฐมวัย)
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
แจกไฟล์ Excel แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของผู้เรียน
ตัวอย่าง ไฟล์เอกสารการประเมิน ว 21 ตำแหน่งครู แบบ วฐ.1-3
คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (15/5/2561)
คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ
รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (Teacher’s Self Assessment Report : T-SAR)
แบบฟอร์ม SAR+ID PLAN ปีการศึกษา 2562
Loading...