วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา” โดย สทศ.สพฐ.
ดาวน์โหลด PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่องหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกในห้วงสถานการณ์ COVID – 19
แบบรายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบสรุปรายงานสภาพการใช้สารเสพติด ยาเสพติด
คู่มือการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ของ สพฐ.
การตรวจสอบสถานะ-การพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบบอิเล็กทรอนิกส์
บันทึกข้อความรายงาน วฐ 2
หนังสือเวียนที่ ก.ค.ศ. ว21/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ดาวน์โหลดแผนจัดการเรียนรู้และคู่มือครู การเรียน DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก DLTV
คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ Home Based Learning โดยโรงเรียนต้นกล้า
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงงานพัฒนาจริยคุณ
ตารางตรวจคุณสมบัติระยะเวลาการทำผลงานวิชาการ ว21
แบบรายงานแนบท้ายคำร้องขอย้ายครู 2564 ล่าสุด ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอน BBL
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 วันที่ 25 ธันวาคม 2563
ฟอร์มเซ็นต์ชื่อเข้าเรียน เข้าร่วมประชุม Excel
ว22/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย
แบบรายงานการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา ตามหนังสือ ๐๔๐๐๙/ว๑๙๑๖
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
คู่มือครู ป.1 , ป.2 , ป.4 , ป.5 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย
แบบประเมินห้องเรียนสีขาว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลดตัวอย่าง เอกสารประกอบการย้ายตามตัวชี้วัดการประเมินการย้ายครู
เอกสารประจำชั้นเรียน เตรียมรับการประเมิน
คำนำ สารบัญเอกสารประกอบการย้าย
สมุดเขียนตามคำบอก วิชาภาษาไทย ไฟล์ word
ใบงานวิทยาการคำนวณ
คู่มือ โครงงานคุณธรรม (ปีล่าสุด)
แผนการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ม.3
แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียนตามมาตรฐาน ครบชั้น
Loading...