วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

การวิจัย

ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาศิลปะ
ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมปฐมวัย
ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมคณิตศาสตร์
ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา
ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาภาษาไทย
ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาวิทยาศาสตร์
11 แอพพลิเคชั่น ช่วยงานวิจัยให้ง่ายขึ้น
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
สืบค้น และดาวน์โหลด ปริญญานิพนธ์ของ มศว ได้ทุกเล่ม !!
แนะนำเว็บวิจัยจำนวนมาก
วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
การวิจัยทางการศึกษา
ครูผู้สอนเริ่มทำวิจัยเมื่อ ?
หลักในการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างนวัตกรรมสื่อการสอนครู ทุกกลุ่มสาระ
โครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
การพิมพ์สูตร ค่าสถิติ การคำนวณต่างๆ ในบทที่ 3 การวิจัย
รายละเอียดการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
นวัตกรรมสื่อการสอน ตัวอย่างนวัตกรรม
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบฟอร์มรายงานการวิจัย 5 บท
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด งานวิจัยในชั้นเรียนประถมและอนุบาล ไฟล์Word
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน
ข้อเสนอแนะในการเสนอผลงานวิจัย
ประเภทของผลงานทางวิชาการครู
การคำนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะ
การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
Loading...