วันอาทิตย์, 6 ธันวาคม 2563

การวิจัย

การเผยแพร่ผลงานวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน หรือบทคัดย่อที่นี่ฟรี
การจัดหน้ากระดาษวิจัย
การพิมพ์รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์
แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
รูปแบบรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์
ตีพิมพ์วิจัยที่ไหนดี?
6 เทคนิคการทำวิจัย 5 บท
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย
แนวทางการเขียนเค้าโครงวิจัย
รูปแบบการเขียนเค้าโครงวิจัย
การเขียนเค้าโครงวิจัย
การนำเสนอผลงานวิจัย
ตัวอย่างวิจัย จากคณะครู 200 เรื่อง
แจกฟรี วิจัยในชั้นเรียน
การเข้าสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (eJournals) แบบไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
องค์ประกอบของการเขียนรายงาน
ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาศิลปะ
ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมปฐมวัย
ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมคณิตศาสตร์
ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา
ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาภาษาไทย
ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาวิทยาศาสตร์
11 แอพพลิเคชั่น ช่วยงานวิจัยให้ง่ายขึ้น
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
สืบค้น และดาวน์โหลด ปริญญานิพนธ์ของ มศว ได้ทุกเล่ม !!
แนะนำเว็บวิจัยจำนวนมาก
วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
การวิจัยทางการศึกษา
ครูผู้สอนเริ่มทำวิจัยเมื่อ ?
Loading...