วันจันทร์, 6 เมษายน 2563

การวิจัย

โครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
การพิมพ์สูตร ค่าสถิติ การคำนวณต่างๆ ในบทที่ 3 การวิจัย
รายละเอียดการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
นวัตกรรมสื่อการสอน ตัวอย่างนวัตกรรม
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบฟอร์มรายงานการวิจัย 5 บท
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด งานวิจัยในชั้นเรียนประถมและอนุบาล ไฟล์Word
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน
ข้อเสนอแนะในการเสนอผลงานวิจัย
ประเภทของผลงานทางวิชาการครู
การคำนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะ
การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
จุดประสงค์ของการทำวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนรายงาน
รูปแบบการเขียนอ้างอิง
การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
CIPPA Model
ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์
เทคนิคการเขียนตัวชี้วัด(KPI)
แนะนำเว็บศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อการวิจัยไทย
สถิติ(Statistic)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ กับเว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ต
ขั้นตอนการวิจัยทางสังคม
วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูตรหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การบูรณาการในสะเต็มศึกษา
ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามระบบ PDCA
ประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้
Loading...