วันเสาร์, 14 ธันวาคม 2562

การวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด งานวิจัยในชั้นเรียนประถมและอนุบาล ไฟล์Word
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน
ข้อเสนอแนะในการเสนอผลงานวิจัย
ประเภทของผลงานทางวิชาการครู
การคำนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะ
การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
จุดประสงค์ของการทำวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนรายงาน
รูปแบบการเขียนอ้างอิง
การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
CIPPA Model
ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์
เทคนิคการเขียนตัวชี้วัด(KPI)
แนะนำเว็บศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อการวิจัยไทย
สถิติ(Statistic)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ กับเว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ต
ขั้นตอนการวิจัยทางสังคม
วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูตรหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การบูรณาการในสะเต็มศึกษา
ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามระบบ PDCA
ประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ของรายงานทางวิชาการ
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัย
ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ฉบับ Full Text
การนำเสนอผลรายงานการวิจัย
One Group Pretest – Posttest Design
การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้วงจร PAOR
หลักการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
Loading...