การวิจัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ กับเว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ต

การเผยแพร่ผลงานวิชาการถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่คุณครูผู้ที่ได้ทำวิจัยนวัตกรรมการศึกษาได้เผยแพร่งานของตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู ซึ่งแอดมินครูเชียงรายได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินการจัดทำเว็บบอร์ดเพื่อให้ครูได้ทำการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ตนเองได้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาได้เป็นแนวทางกับผู้อื่น การเข้าไปใช้งานนั้นก็ไม่ยากครับผม เพียงแค่คุณครูคลิกเข้าไปที่ เว็บบอร์ด เผยแพร่ผลงานวิชาการ ก็จะพบลิ้ง https://www.kruchiangrai.net/forums/ แล้วครับผม แล้วก็ดำเนินการโพสบทคัดย่อลงไปได้เลยครับผม เมื่อดำเนินการเผยแพร่แล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นการเผยแพร่ผลงานแล้วครับผม เมื่อมีผู้ชมเข้ามาอ่านก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิชาก็สามารถเข้าไปใช้งานระบบเผยแพร่ผลงานได้กับเว็บไซต์ครูเชียงรายได้ฟรีๆ ครับผม https://www.kruchiangrai.net/forums/

ขั้นตอนการวิจัยทางสังคม

งานวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนมากจะเป็นการ วิจัยเชิงประจักษ์(Empirical Research) คือ เป็นการวิจัยที่ต้องการหาความจริง โดยมีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิมาวิเคราะห์ ขั้นตอนการวิจัยทางสังคม 1. กำหนดหัวข้อการวิจัย และความเป็นมาของปัญหา 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอบเขตของการวิจัย 3. กำหนตตัวแปรในการวิจัย 4 การคันคว้หาความรู้จกเอกสารและงนวิจัยที่เกี่ยวชองและการตั้งสมมติฐาพกทั 5. กำหนดวิธีการตำเนินงานวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัยการ เก็บรวบรวมข้อมูล 6. วิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติวิเคราะห์ การแปลผลการวิเคราะห์ 7. สรุปผลวิจัย และเขียนรายงานวิจัย ตัวอย่างงานวิจัยทางสังคม https://www.chula.ac.th/impact-taxonomy/social/

วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ

หัวใจของการวิจัยในเชิงปริมาณคือ การเป็นตัวแทนที่ถูกต้องที่สุด (Representativeness) • วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Probability Random Sampling และ Non -Probability Random Sampling • วิธีการหยิบตัวอย่าง ด้วยวิธีการหยิบแบบจับฉลาก (Simple Random Sampling) • วิธีการสุ่มต้องสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยและคำถามของการวิจัย • วิธีการสุ่มตัวอย่างกับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต้องเกี่ยวข้อง กับโอกาสของความน่าจะเป็น จึงจะนำไปสู่การพิสูจน์ถึง Determinants หรือ ปัจจัยได้ วิธีการสุ่มตัวอย่างที่กำลังเป็นที่นิยม 1.  การจับฉลาก  (Simple Random Sampling) ใช้ในการเลือก หรือ หยิบขึ้นมา แต่ต้องมีกรอบการสุ่มที่แน่นอน 2.  การสุ่มแบบบังเอิญ  (Accidental Sampling) พบที่ไหน ถามใครก็ได้ที่ร่วมมือ 3. การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Multistage Sampling) แบ่งตามชั้นภูมิของที่มาของหน่วยในการสุ่มตัวอย่าง คล้ายกับผังองค์กร หรือ ผังการบริหาร วิธีการคือ แบ่งออกเป็นชั้นๆ 4. […]

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การวิจัยเพื่อพัฒหาคุณภาพการศึกษาขั้นตอน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 1. ศึกษาและสร้างความตระหนักกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยและการนำผลวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 2. ศึกษาวิคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 3. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 4. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบ 5. สร้างเครือข่ายในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง 6. วิจัยประมินผลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 7. การวิจัยในชั้นเรียน สร้างกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อที่จะตอบคำถามหรือปัญหาข้อสงสัยที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

สูตรหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ความหมาย                  สถิติ หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อบรรยายลักษณะ คุณสมบัติข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการศึกษา โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล ประเภทของสถิติ สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่ง 2 ประเภท ดังนี้ 2.1  สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้บรรยายคุณลักษณะของกลุ่มที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มนั้น อาจจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วบรรยายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างให้ผู้อ่านงานวิจัยได้เห็นภาพของกลุ่มตัวอย่างที่รวบรวมได้หรือเป็นการรวบรวมข้อมูลจากประชากรก็ได้ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไม่สามารถที่จะไปอ้างอิงไปสู่กลุ่มอื่นได้ ในกรณีที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรค่าที่ได้เรียกว่าค่าพารามิเตอร์                                สถิติที่ใช้ ได้แก่                                           (1). ความถี่                                           (2). ร้อยละ                                           (3). ค่ามัชณิชเลขคณิต                                           (4). การกระจายของคะแนน                                           (5). การหาความสัมพันธ์  2.1  สถิติอ้างอิง  (Inferencience  Statistic) เป็นการนำตัวเลขที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  มาทดสอบสมมติฐานเพื่ออ้างอิงไปสู่ประชากร  ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดในหัวข้อถัดไป สูตรหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.    สูตรการหาค่าร้อยละ เมื่อ               P    แทน    ร้อยละF    แทน    […]

การบูรณาการในสะเต็มศึกษา

การบูรณาการในสะเต็มศึกษา สะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ใช้ความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรม (activity based) หรือการทำโครงงาน (project based) ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาดังกล่าวนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสาร ซึ่งทักษะดังกล่าวนี้เป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนพึงมี นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ความรู้แบบองค์รวมที่สามารถนำไปเชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ผู้สอนทั้งหลายอาจจะมีความกังวลกับการนำสะเต็มศึกษาเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เนื่องจากไม่ทราบว่าจะมีแนวปฏิบัติหรือวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท. นั้น เน้นรูปแบบของการบูรณาการซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สอนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนว พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม โดยมีการ บูรณาการความคิดรวบยอด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และทักษะด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วยลดความช้ำช้อนของเนื้อหาวิชาต่างๆ สามารถยืดหยุ่นเวลาในการจัดการเรียนรู้ได้ ใช้แหล่งเรียนรู้ได้หลากหลาย และผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจเพิ่มขึ้นบูรณาการคืออะไร บูรณาการ (ntegration) หมายถึงการนำศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่มีเนื้อหาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในลักษณะของการผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพชีวิตจริงของผู้เรียนบูรณาการทำได้อย่างไร การบูรณาการสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การบูรณาการเนื้อหา (ntegra-tion of subject areas) การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ (ntegration of learning […]

ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามระบบ PDCA

ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน  (ตามระบบPDCA) กิจกรรม/การดำเนินงานตามระบบ PDCA ขั้นวางแผนงาน (P)  1. กำหนดเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 2. ผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์หาวิธีการและกระบวนการในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการที่กำหนดไว้ ขั้นดำเนินการ (D) 1. เสนออนุมัติโครงการ 2. ประชุม จัดเตรียม ติดต่อประสานงาน 3. ดำเนินการออกแบบ  และจัดพิมพ์แผ่นพับแนะนำคณะ 4. ดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์ ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 1. รวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ 2. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 1. กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 2. จัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้

ประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์แบบฝึก/ชุดฝึกชุดการเรียนชุดการสอนเอกสารประกอบการสอนบทเรียนสำเร็จรูปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวีดิทัศน์เกมนิทานการ์ตูนสื่อประสม รูปแบบ/เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้เทคนิคการจัดกิจกรรมต่าง ๆเทคนิคการปรับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฯลฯการจำแนกประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของรายงานทางวิชาการ

วัตถุประสงค์ของรายงานทางวิชาการ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น พัฒนาทักษะการค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการเขียนรายงานทางวิชาการ การเลือกหัวข้อเรื่อง การกำหนดโครงเรื่อง การสำรวจแหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การเรียบเรียงเนื้อหาการพิจารณาหัวข้อเรื่อง ความสำคัญ และความสนใจ ขอบเขตของเรื่อง แหล่งข้อมูล ความเป็นไปได้ และเงื่อนไข การจัดลำดับโครงเรื่อง เรื่องกว้าง ๆ เรื่องใหญ่ หรือเรื่องทั่วไปสู่เรื่องเฉพาะ เรื่องเฉพาะสู้เรื่องกว้าง ๆ หรือเรื่องทั่วไป ตามความสำคัญ ตามเหตุการณ์หรือระยะเวลา ตามเหตุและผล ตามสถานที่หรือทิศทาง

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัย

การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน รศ. ไพทูรย์เวทการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ความหมายรายงานผลการวิจัย รายงาน หมายถึง เรื่องราวที่เป็นผลจากการค้นคว้าทางวิชาการ แล้วนํามาเรียบเรียงอย่าง มีระเบียบแบบแผน เรื่องราวที่นํามาเขียนรายงานต้องเป็นข้อเท็จจริง หรือความรู้ อันเกิดจากการ รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการค้นคว้าที่เป็นระบบ มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ของรายงานผลการวิจัย พอสรุปได้ดังนี้ 1. เพื่อเสนอข้อเท็จจริง หรือความรู้ที่เกิดจาการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ อันเป็นแนวทางในการเสนอข้อมูลทางวิชาการแนวใหม่ หรือปรับปรุงข้อมูลเดิม 2. เพื่อพัฒนาความคิด ด้านความริเริ่ม การวิเคราะห์ และการประมวลความคิดอย่างมี ระบบระเบียบ ตลอดจนการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ชัดเจน สละสลวย 3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ในการรวบรวมข้อมูลหรือประกอบการอ้างอิงอันเป็นวิธีการหาความรู้ด้วยตนเอง ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย ส่วนประกอบของการรายงานการวิจัย ส่วนใหญ่จะประกอบ 4 ส่วน ด้วยกันคือ 1. ส่วนตอนต้น (Preliminary section) 2. ส่วนเนื้อเรื่องหรือส่วนเนื้อหา (Main body section) 3. ส่วนบรรณานุกรม (Bibliography section) 4. ส่วนภาคผนวก […]

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ฉบับ Full Text

วันนี้แอดมินได้รับคำถามและคำแนะนำจากสมาชิกเว็บไซต์และแฟนเพจหลายท่านว่าอยากได้ ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ฉบับ Full Text ซึ่งหลังจากที่แอดมินได้ว่างเว้นกิจกรรมต่างๆ วันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่ให้บริการ ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ฉบับ Full Text  ให้กับทุกท่านที่สนใจและกำลังศึกษาปริญญาเอก และกำลังทำ ดุษฎีนิพนธ์ กันครับผม ซึ่งวันนี้แอดมินขอแนะนำเว็บไซต์กังต่อไปนี้ครับผม Thesis Online – มหาวิทยาลัยศิลปากร   คณะ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวอย่างงานวิจัย ระดับปริญญาเอก ฉบับ Full Text   ยังมีอีกหลายเว็บไซต์ที่ให้บริการนะครับผม ไว้ถ้ามีเวลาแอดมินจะมาเพิ่มเติมให้นะครับ เอาของต่างประเทศด้วยเลยครับผม เผื่อว่าหลายท่านจะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ครับผม สำหรับท่านไหนมีเว็บไซต์ที่จะแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถ คอมเม้นต์เพิ่มเติมได้ที่ช่องด้านล่างเลยครับผม

การนำเสนอผลรายงานการวิจัย

การนำเสนอผลรายงานการวิจัย      บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย      บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด สมมุติฐานการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ      บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย รูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้      บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( เสนอตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน)      บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ( ต่อหน่วยงาน เพื่อการวิจัยครั้งต่อไป)

One Group Pretest – Posttest Design

แผนแบบการทดลอง (เฉพาะการวิจัยเชิงทดลอง) One Group Pretest – Posttest Design เมื่อ  O1        คือ        การทดสอบก่อนการทดลอง O2        คือ        การทดสอบหลังการทดลอง X         คือ        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน วิธีการ เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม ทดสอบก่อนการทดลอง ทำการจัดกระทำหรือทำการทดลองกับกลุ่มทดลอง ทำการทดสอบหลังการทดลอง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง ข้อดี สะดวก และประหยัด ข้อเสีย ไม่สามารถควบคุมปฏิกริยาระหว่างการจัดกระทำกับการทดสอบก่อนการทดลองได้

การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้วงจร PAOR

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 ได้กำหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ดังนั้นการวิจัย (โดยเฉพาะวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Research) จึงได้รับความสนใจจากสถานศึกษาต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้วงจร PAOR ซึ่งวันนี้แอดมินจะพาไปรู้จัก มีการดำเนินงานตามวงจร  PAOR  คือ         Plan คือ การวางแผนหลังจากที่วิเคราะห์และกำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข 2. Act คือ การปฏิบัติตามแผนที่กำหนด 3. Observer คือ การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 4. Reflect คือ การสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงานให้ผู้ที่มีส่วนร่วมได้วิพากษ์วิจารณ์  ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข  การปฏิบัติงานต่อไป  

หลักการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนให้น่าเชื่อถือและยอมรับได้  ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ ปัญหาที่นำมาวิจัยต้องเป็นปัญหาที่แท้จริง  มีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นปัญหา  ไม่ใช่เป็นเพียงสาเหตุของปัญหา  เป็นปัญหาที่สามารถหาคำตอบได้ด้วยการวิจัยและเป็นองค์ความรู้ใหม่ ชื่อเรื่องการวิจัยหรือชื่อปัญหาวิจัยต้องมีความกะทัดรัด  และชัดเจนในตัวของมันเอง  เฉพาะเจาะจงและน่าสนใจ  คำว่า  การศึกษาเกี่ยวกับ การวิจัย การทดลอง การวิเคราะห์  การสำรวจ  หรือการค้นหาก็ตาม  คำเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ วัตถุประสงค์ของการวิจัยควรใช้ภาษาที่ชัดเจน  เข้าใจง่าย  ไม่วกวน  หลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำซ้อน  นำไปสู่การตั้งสมมุติฐานและสามารถทำการทดสอบได้ วิธีการวิจัยมีความถูกต้องมีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  และผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเที่ยงตรง การสื่อความหมายตั้งแต่ต้นจนจบมีความชัดเจน  สอดคล้องต่อเนื่อง  ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ดี

องค์ประกอบของรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

                โดยทั่วไปแล้วในรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครู ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2) วิธีการดำเนินการวิจัย 3) ผลการวิจัย 4) ข้อสังเกตหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม 5) สิ่งที่ต้องศึกษาต่อไป  ประเด็นที่น่าสนใจ  และแนวทางในการวิจัยต่อไป หรือควรประกอบด้วย 1) บทนำ (ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  และวัตถุประสงค์ของการวิจัย) 2) แนวคิดที่สำคัญ (และสมมุติฐาน) ของการวิจัย 3) วิธีดำเนินการวิจัย (ตัวแปร  กลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือ  และวิธีการเก็บข้อมูล) 4) การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย และ 5) สรุปผล  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของรายงานการวิจัยในชั้นเรียนมีลักษณะที่ไม่ยึดรูปแบบของรายงานการวิจัยโดยทั่วไปมากนัก  รายงานเฉพาะประเด็นที่สำคัญเท่านั้น  สุวิมล  ว่องวาณิช  (2543 : 182)  ได้สรุปว่าการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไม่ใช่การวิจัยที่ยากเกินความสามารถของครู ทุกคนสามารถทำได้ถ้ามีความมุ่งมั่นที่จะทำ และเมื่อตัดสินใจที่จะทำแล้ว  ก็ไม่ต้องกังวลว่าวิธีการวิจัยที่ใช้จะไม่ถูกต้องตามหลักวิชา  เพราะหลักการของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคือการทำวิจัยเพื่อนำผลไปแก้ปัญหา  เมื่อใดที่ปัญหาในห้องเรียนหมดไป  ครูนักวิจัยไม่ต้องกังวลหรือสงสัยว่าวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกขึ้นมาใช้  มีอิทธิพลส่งผลให้ปัญหาหมดไปจริงหรือไม่  ไม่ต้องกลัวการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย  การทำวิจัยคือการแก้ปัญหา  ไม่ใช่การสร้างหรือทดสอบความแกร่งของทฤษฎีดังนั้นเพื่อให้มีความเป็นไปได้ในการเขียนรายงานการวิจัยของครู […]

ดาวน์โหลดฟรี วิทยานิพนธ์ วิจัย จากฐานข้อมูล 7 เว็บไซต์ชั้นนำของประเทศไทย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการและด้านต่างๆ เมื่อเราอยู่ในยุคการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่สถาบันการศึกษาต่างก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยแห่งโลกแห่งการเรียนรู้ยุคดิจิตอล ยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้เราทุกๆคนสามารถเข้าถึงคลังความรู้ได้จากทุุกๆที่ทั้งจากสมาทโฟน และคอมพิวเตอร์ วันนี้เว็บไซต์ครูเชียงรายเลยอยากจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่ให้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ วิจัยต่างๆ ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีจากฐานข้อมูล ซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำ 7 เว็บไซต์ชั้นนำที่บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และวิจัยของประเทศไทย ให้ท่านได้ดาวน์โหลดไปศึกษากันครับผม ThaiLIS โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php   The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://cuir.car.chula.ac.th   Thammasat University Digital Collections มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/landingpage/collection/thesis   Dspace, มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php   PSU Knowledge Bank, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://kb.psu.ac.th/psukb   Digital Research Information Center เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://dric.nrct.go.th/Index   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses) […]

แจกข้อสอบ การวิจัยในชั้นเรียนพร้อมเฉลย

สวัสดีครับวันนี้แอดมินเว็บไซต์ครูเชียงรายจะมาแจกข้อสอบ การวิจัยในชั้นเรียนพร้อมเฉลยครับผม เพราะว่าการวิจัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการศึกษาครับผม วันนี้มาแจก 10 ข้อพร้อมเฉลยครับผม เฉลยจะอยู่ด้านล่างนะครับผม Descriptive Research ตรงกับข้อใด ก. การวิจัยเชิงพรรณา ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ ค. การวิจัยเชิงทดลอง ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ Qualitative Research การวิจัยเชิงคุณภาพ ตรงกับข้อใด ก. การวิจัยเชิงพรรณา ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ ค. การวิจัยเชิงทดลอง ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ Experimental Research ตรงกับข้อใด ก. การวิจัยเชิงพรรณา ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ ค. การวิจัยเชิงทดลอง ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ Correlation Research ตรงกับข้อใด ก. การวิจัยเชิงพรรณา ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ ค. การวิจัยเชิงทดลอง ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ การวิจัยในชั้นเรียน เหมาะกับการศึกษาระดับใด ก. […]

การเขียนโครงงาน IS

การเขียนโครงงาน IS คำนำ สารบัญ บทที่ 1 บทนำ ที่มาและความสำคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมติฐานการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงงาน ตารางปฏิบัติกิจกรรม เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา วิธีการศึกษา บทที่ 4 ผลการศึกษา ผลการศึกษา การศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน ข้อเสนอแนะ ภาคผนวก บรรณานุกรม ดาวน์โหลด ตัวอย่างการเขียนโครงงาน IS

การวิจัย การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน 

การวิจัย การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน  การวิจัย หมายถึง การหาคำตอบในสิ่งที่เราสงสัย โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้น ๆ การวิจัยในแต่ละศาสตร์นั้นจะมีระเบียบวิธีที่แตกต่างกัน การวิจัยการศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อหาคำตอบในข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหลาย ฐานการวิจัยจะใหญ่ ไม่ได้อยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง การวิจัยสถาบัน เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาเรื่องราวของสถาบันใดสถาบันหนึ่งเพื่อหาคำตอบสำหรับแก้ปัญหา บางเรื่องเป็นการวิจัยการศึกษา เช่น มทส มีการวิจัยเกี่ยวกับระบบไตรภาค บางเรื่องอาจไม่เป็นการวิจัยการศึกษา เช่น การวิจัยเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการ การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยเฉพาะการเรียนการสอน อยู่ในชั้นเรียน และโดยครูผู้สอน มุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและนำผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนปกติ ต่างจากการวิจัยการศึกษาที่เน้นทฤษฎีรองรับ สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนไม่จำเป็นต้องใช้ทฤษฎีมากแต่จะเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน สิ่งสำคัญคือกระบวนการในการวิเคราะห์ปัญหา และ แนวทางในการแก้ปัญหา โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่สามารถดำเนินการไปกับการเรียนการสอน เช่น การสังเกตว่านักศึกษาไม่เข้าใจ แล้วครูแก้ปัญหาโดยสอนซ้ำ ให้แบบฝึกหัด สิ่งที่ตามมาคือคุณภาพ ที่มา : สรุปประเด็นจากการเสวนาครั้งที่ 9  หัวข้อ “การวิจัยในชั้นเรียน” วันพุธที่ 11 กันยายน  2545 เวลา 13.30 – 15.30 […]

ลักษณะของการวิจัยทางการศึกษา

การวิจัยทางการศึกษามีรากฐานจากการวิจัยปฏิบัติการ เริ่มจากการระบุปัญหาจากการทำงาน เก็บรวบรวมขัอมูลอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ สรุปผล นำผลไปใช้ และระบุปัญหาใหม่ เป็นการรวม การปฏิบัติและการวิจัย เข้าด้วยกัน  เป็นการทดลองแนวคิดทฤษฎีด้วยการปฏิบัติจริงเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานที่กำลังทำอยู่ สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนจะมีความเฉพาะเจาะจงของประเด็นที่นำมาวิจัยมากกว่าการวิจัยทางการศึกษาโดยมีลักษณะดังนี้ 1. เป็นกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติศึกษาสิ่งที่ตนปฏิบัติอยู่เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของตนเอง ส่วนมากเป็นกิจกรรมร่วมกันของผู้ที่ปฏิบัติงานเดียวกัน โดยช่วยกันออกแบบ และดำเนินการศึกษา ในชั้นเรียนของตนเอง 2. เกี่ยวข้องกับปัญหาในการปฏิบัติงานประจำวันของผู้วิจัยมากกว่าที่จะเป็นปัญหาทางทฤษฎี เป็นการออกแบบ ดำเนินงาน และนำผลไปใช้โดยครู เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของตนหรือของกลุ่ม 3. เป็นการขยายบทบาทของครูในการเป็นผู้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการสอน และการเรียนด้วยการวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีระบบ ใช้วิธีการเชิงธรรมชาติ หรือกึ่งธรรมชาติ ใช้เทคนิคการสังเกตเหมือนการวิจัยทางมานุษยวิทยา โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมกับระเบียบวิธีการศึกษารายกรณี 4. ทีมนักวิจัยจะให้การสนับสนุนกันและกัน และมีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนคำถาม และตอบคำถาม มีการแนะนำ การให้ข้อคิดเห็นในความก้าวหน้าในสิ่งที่แต่ละคนทำ เป็นการขจัดความโดดเดี่ยวอันเป็นลักษณะของการเรียนการสอนแต่ดั้งเดิม เป็นการส่งเสริมการพูดคุยของผู้ที่อยู่ในวงการเดียวกัน เป็นการสร้างวัฒนธรรมทางวิชาชีพในโรงเรียนและระหว่างผู้อยู่ในอาชีพครู อ้างอิง : รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร

การใช้ google scholar ค้นหางานวิจัย

งานวิจัยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและเป็นหน้าที่ของครูเราที่จะต้องทำงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ วันนี้ครูเชียงรายเลยมีบทความเกี่ยวกับการใช้งาน google scholar ต้นหางานวิจัยเพื่อศึกษาและนำมาอ้างอิงในงานวิจัยของเราครับผม วิธีการใช้งานนั้นก็ไม่ยากครับ คลิกเข้าไปที่ https://scholar.google.co.th ได้เลยครับผม จากนั้นก็ทำการค้นหาได้เลยครับผม เปิดดูงานวิจัยที่เราค้นหา สำหรับท่านไหนที่ค้นหาภาษาไทยไม่ได้ก็ Login เข้า Gmail ไปตั้งค่าภาษาได้ครับ หวังว่าท่านที่ใช้ google scholar จะค้นหางานวิจัยดีๆเพื่อพัฒนาต่อยอดการศึกษาต่อไปครับผม

การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา

การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา ที่มา: มณนิภา ชุติบุตร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น เอกสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เมื่อดําเนินการและได้นําไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอน ถ้าต้องการจะส่งเป็นผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะจําเป็นอย่าง ยิ่งที่จะต้องเขียนรายงานเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ทราบและนําไปใช้ประโยชน์ และรายงานที่ จัดทําควรแสดงให้เห็นแนวคิดตั้งแต่เริ่มดําเนินการจนกระทั่งเสร็จสิ้นและแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่จัดทําควรมีประสิทธิภาพ การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม มีลักษณะ ไม่แตกต่างจากการเขียนรายงานการวิจัยแต่จะลดความเข้มข้นของการค้นคว้าผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องและความเข้มข้นทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานควรมีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการคือ 1. มีความตรง คือในรายงานควรกล่าวชัดเจนถึงปัญหาที่ต้องการแก้ไข วัตถุประสงค์ วิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และผลการบรรลุวัตถุประสงค์ มีความชัดเจน คือ การเขียนต้องใช้ภาษาที่สื่อความหมาย มีความสมบูรณ์ คือมีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์ปัญหาจนถึงผลการแก้ปัญหา 4. มีความถูกต้องตามความเป็นจริง คือข้อมูลจะต้องเชื่อถือได้ และการนําเสนอ ข้อมูลต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์จริง ๆ และมีความถูกต้อง ต่อไปเรามาดูว่า ส่วนประกอบของการเขียนรายงานกันเลยครับผม คลิก

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา ครูเชียงรายขอแนะนำเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษา พร้อมทั้งยังบริการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษา องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆอีกด้วยครับผมซึ่งเพื่อนครูเราท่านไหนสนใจจะไปสืบค้นหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยสามารถเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกได้เลยครับผม โดยเว็บไซต์ได้ให้บริการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจำแนกตามหมวดหมู่ต่างๆ 12 หมวดหมู่ ได้แก่ 1.   กฎหมายการศึกษา 2.   การศึกษาปฐมวัย 3.   การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4.   การอาชีวศึกษา 5.   การอุดมศึกษา 6.   การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 7.   การวัดและประเมินผลการศึกษา 8.   ครูและบุคลากรทางการศึกษา 9.   เทคโนโลยีทางการศึกษา 10. นโยบายการศึกษา 11. หลักสูตรและการเรียนรู้ 12. อื่นๆ เพื่อนครูท่านไหนสนใจสามารถคลิกเข้าไปได้ที่ www.thaiedresearch.org เลยครับผม

ดาวน์โหลด เพาเวอร์พ้อยนำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน

พอดีเมื่อวานผมได้มีโอกาสนำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ก็เลยอยากจะแชร์ข้อมูลให้เพื่อนครูเราได้นำเพาเวอร์พ้อยที่ผมได้นำเสนอไป นำไปปรับใช้และนำไปศึกษา การนำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียนของผมอาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ก็อยากจะแบ่งปันให้คุณครูได้นำไปศึกษาและปรับใช้กันครับผม ดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้านล่างเลยครับผม ดาวน์โหลด : เพาเวอร์พ้อยนำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน

แจกตัวอย่างแบบฟร์อมการเขียนโครงร่างนวัตกรรม

ในบทความนี้ผมจะมานำเสนอในเรื่องของ การเขียนโครงร่างนวัตกรรม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการที่พิจารณาผลงานนวัตกรรมของเราครับผม ซึ่งแต่ละที่แต่ละสำนักก็แตกต่างกันไปครับ ผมลองไปค้นหาใน Google ก็ไม่ค่อยพบเท่าไหร่ วันนี้พอดีที่โรงเรียนของผมได้มีการนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (Innovation To 21th Century)พอดีเลยครับ ผมก็จะมาแจกตัวอย่างแบบฟร์อมการเขียนโครงร่างนวัตกรรม เพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหารต่อไปครับผม ซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดไปศึกษากันได้ครับผม ถือว่าเป็นการ PLC ครับผม อิอิ ดาวน์โหลด : ตัวอย่างแบบฟร์อมการเขียนโครงร่างนวัตกรรม

คลังข้อมูลดิจิทัล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คลังข้อมูลดิจิทัล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งครอบคลุมถึงงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ หนังสือ วารสาร เอกสารเผยแพร่ และสื่อมัลติมีเดีย ที่บุคลากรของสถาบันฯ ได้ร่วมกันผลิตขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพเด็กสู่สาธารณะชน ซึ่งภายในเว็บไซต์มีแหล่งข้อมูลต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและเด็กให้คุณครูได้ศึกษามากมายเลยครับผม เราอาจจะนำข้อมูลในเว็บมาอ้างอิงหรือมาศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเราก็ได้หมดเลยครับผม สำหรับท่านผู้ที่สนใจในข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพเด็ก สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บ https://dlibrary.childrenhospital.go.th/ เลยครับผม

1 2 3
Loading...