วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ค้นหา: 3-ด้าน-13-ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู

13 ต.ค. 2019
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร1.2 การจัดการเรียนรู้1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้1.2.4 คุณภาพผู้เรีย