ครูเชียงรายดอทเน็ต

16/03/2020

ครูเชียงรายดอทเน็ต

02/03/2020

ครูเชียงรายดอทเน็ต

04/11/2019

เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

ครูเชียงรายดอทเน็ต

13/10/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

08/07/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

01/03/2019