ไล่ออก

การลงโทษปลดออกไล่ออก

  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก ให้ดำเนินการดังนี้

Loading...