ไฟฟ้า

แบบฝึกทักษะรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ ไฟฟ้าสถิต

แบบฝึกทักษะรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้  ไฟฟ้าสถิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ชุดที่ 4 เรื่อง สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้ารอบตัวนำนายประมวล ภูบุญคง ครูอันดับ คศ.2 วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดทรงธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบฝึกหัดทักษะรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  หน่วยการเรียนรู้  ไฟฟ้าสถิต  ชุดที่ 4  เรื่อง สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้ารอบตัวนำ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เล่มนี้  จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตระหนักในคุณค่าของวิชาวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตลอดจนนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้น  นอกจากนี้แบบฝึกทักษะรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  ที่จัดทำขึ้นนี้ยังเป็นเครื่องช่วยบ่งชี้ให้ครูทราบว่าผู้ใช้แบบฝึกทักษะมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้มากน้อยเพียงใดและเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบความรู้  ความเข้าใจและพัฒนาทักษะผู้เรียน  โดยแบบฝึกทักษะรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  หน่วยการเรียนรู้  ไฟฟ้าสถิต  ได้นำเสนอเนื้อหาสาระมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  แบบฝึกทักษะชุดนี้ประกอบด้วย  คำชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะ  คำแนะนำสำหรับครู  คำแนะนำสำหรับผู้เรียน  ขั้นตอนการเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน  เนื้อหา  แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  เฉลยแบบฝึกทักษะ  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  โดยเนื้อหาแต่ละตอนมีตัวอย่างประกอบชัดเจน  ผู้เรียนสามารถตอบคำถามประจำแบบฝึกทักษะและตรวจคำตอบที่ถูกต้องได้ด้วยตนเองเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจ             […]

แนะนำเว็บไซต์ จำลองการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วันนี้แอดมินขอแนะนำเว็บที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจำลอง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะผ่านโปรแกรมจำลอง เน้นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ซึ่งเป็นเหมือนการทดลองสิ่งใหม่ๆ ให้กับเด็กๆ ได้เกิดความรู้และให้เด็กได้นำไปสร้างสิ่งใหม่ๆโดยผ่านจินตนาการ ได้ทำซ้ำๆ เรียนเหมือนเล่น เรียนแบบไม่ต้องเรียน  เว็บไซต์มีดังนี้ 1. www.makecode.com 2. www.tinkercad.com ในยุคปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่า เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท ในชีวิตประจำวันของเราตลอดเวลา ซึ่งเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ มีเพียงแต่อย่างเดียวเท่านั้นคือการที่เราเลือกใช้งานมันอย่างเหมาะสมและพอดี ให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้ สำหรับคุณครูท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปใช้งานได้ครับตามลิ้งเลยครับผม

Loading...