ใบประกอบวิชาชีพ

แนวข้อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1. วิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด? ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ง. ถูกทุกข้อ 2. อัตราค่าธรรมเนียมขอขั้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวนเท่าใด? ก. 400 บาท ข. 500 บาท ค. 600 บาท ง. 700 บาท 3. คณะกรรมการคุรุสภามีจำนวนเท่าใด? ก. 15 คน ข. 19 คน ค. 29 คน ง. 39 คน 4. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจำนวนเท่าใด? ก. 15 คน ข. 17 คน ค. 23 […]

คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา

คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา ด้วยข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดให้ใบอนุญาต มีอายุใช้ได้ เป็นเวลาห้าปี นับแต่วันออกใบอนุญาต และผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด โดยให้ยื่นแบบคําขอพร้อมเอกสาร หลักฐานต่อเลขาธิการคุรุสภาก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ จะมีผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตหมดอายุจํานวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ กว่าราย ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการดําเนินการต่ออายุใบอนุญาต สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้พัฒนาระบบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้โปรแกรม การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSP RENEW) ในการยื่นแบบคําขอผ่านสถานศึกษา/หน่วยงาน ทางการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ประกาศ 9 ธ.ค. 2559 ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อเนื่อง เป็นครั้งที่สามตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด และไม่มีกรณีถูกวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือถูกลงโทษทางวินัยให้ถือเป็น “ใบอนุญาตตลอดชีพ” ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องยื่นคําขอต่อเลขาธิการ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ (*เดิม* ก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน) ข้อ ๑๙ ผู้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ “ให้ชําระค่าดําเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าเป็นเงินเดือนละสองร้อยบาท” โดยระยะเวลาที่ล่าช้านับได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน การยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ต้องไม่พ้นระยะเวลาห้าปีที่ใบอนุญาตมีอายุใช้ได้ ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ไม่สามารถใช้สิทธิในการประกอบวิชาชีพตามประเภทใบอนุญาตที่ได้รับต่อไปได้ ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้วที่ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวันที่ข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ ยังมิให้นําบทบัญญัติตามข้อ ๑๙ มาใช้บังคับจนกว่าจะพ้นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับบังคับ ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

Loading...