ใบงาน

ดาวน์โหลด เอกสารเสริมคิด…คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553-2560

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้ดําเนินกิจกรรมเป็น 2 มิติ คือ มิติที่ 1 : การแข่งขันทางวิชาการระดับ นานาชาติ (คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ซึ่งเป็นเวทีแห่งประสบการณ์นอกห้องเรียน ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพมิติที่ 2: การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนานักเรียน ครู และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยได้จัดทําชุดเอกสารเสริมคิด…คณิตศาสตร์ และเสริมคิด…วิทยาศาสตร์ (แบบทดสอบสําหรับการแข่งขัน ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559 – 2560 ซึ่งเป็นผลผลิตจากการดําเนินงานโครงการพัฒนา คุณภาพการเรียนรู้สู่สากล) สําหรับเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สู่ผู้เรียน และพัฒนานักเรียนในการใช้เป็นแบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และความสามารถ ด้านกระบวนการคิด และการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขัน ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เอกสารชุดเสริมคิด…คณิตศาสตร์ และเสริมคิด…วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ […]

แจกใบงาน เขียนเรียงความ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ

ในวันเสาร์ที่ 2 ของ เดือนมกราคม ของทุกปี ก็จะเป็นวันที่เด็กๆรอคอยอีกวันหนึ่ง นั่นก็คือวันเด็กแห่งชาติ นั่นเองครับผม ซึ่งในวันเด็กนั่นเต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกๆมากมาย และมีการแจกขนมนมเนยให้กับเด็กๆ ซึ่งทำให้เด็กที่ได้รับของขวัญหรือขนมนั่นมีความสุขมากๆ ในวันเด็ก วัยรุ่นหรือผู้ใหญ่หลายคน ทุกคนล้วนเคยเป็นเด็กมาก่อนทั้งนั้น ไม่เคยไม่มีใครที่ไม่เคยเป็น และคงจะรู้สึกดีว่า วันเด็กนั้นเรามีความสุขเพียงใด ก่อนจะงานกิจกรรมวันเด็ก ทุกโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อยู่แล้ว และหลายๆองค์กร ก็จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเขียนเรียงความ กิจกรรมร้องเพลง จัดบอร์ด และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งวันนี้แอดมินเห็นว่ากิจกรรมหลายๆกิจกรรมนั้นดีหมดเลยครับ แต่ยังมีบางกิจกรรมที่ยุคสมัยนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษ ก็คือ การอ่านออกเขียนได้ วันนี้แอดมินครูเชียงราย ก็เลยจะมาแจกใบงาน เรื่องการเขียนเรียงความ วันเด็กแห่งชาติ ในวันเด็กมาฝากทุกท่านให้ได้นำไปให้เด็กๆได้ฝึกการเขียนเรียงความกันครับผม ซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดไปปริ้นให้เด็กได้ เขียนเรียงความเรื่องวันเด็กแห่งชาติได้เลยครับผม ดาวน์โหลดใบงาน เขียนเรียงความ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ

ดาวน์โหลดใบงานฟรี กว่าสองหมื่นใบ

ใบงานนักเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งในสื่อการจัดการเรียนการสอนของครูที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น การจัดทำใบงานส่วนใหญ่แล้วคุณครูจะผลิตสื่อใบงานเองแต่ในยุคปัจจุบันการผลิตใบงานใบความรู้นั้นคุณครูสามารถหาดาวน์โหลดได้ตามเว็บต่างๆมากมายซึ่งก็ถือว่าสะดวกสะบายเหมาะกับยุคนี้มากๆครับ ยุคที่ครูงานเยอะๆแบบนี้ วันนี้แอดมินครูเชียงรายก็มีเว็บไซต์มาแนะนำให้กับคุณครูครับผม ซึ่งเว็บนี้สสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ฟรีเลยครับผม ชื่อเว็บว่า education.com ครับผม ในเว็บมีใบงานให้เราเลือกดาวน์โหลดตั้ง 21,386 ใบ ครับผม สำหรับคุณครูท่านไหนสนใจเข้าไปโหลดใบงานสามารถเข้าไปได้ที่ลิ้งนี้เลยครับผม https://www.education.com/worksheets/

แจกใบงานใบความรู้เรื่อง วันอาสาฬหบูชา

“อาสาฬหบูชา” (อา-สาน-หะ-บู-ชา/อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา) ประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ อาสาฬห (เดือน ๘ ทางจันทรคติ) กับบูชา (การบูชา) เมื่อรวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน ๘ หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน ๘ หรือเรียกให้เต็มว่า อาสาฬหบูรณมีบูชา โดยสรุป วันอาสาฬหบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญ เดือน ๘ หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญ เดือน ๘ คือ ๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ๒. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา ๓. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน จัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์ ๔. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ การที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและ ได้บวชเป็นพระภิกษุ หลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว ๕. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือ การที่ท่านโกณฑัญญะนั้น ได้บรรลุธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า เมื่อเปรียบกับวันสำคัญอื่น ๆ ในพระพุทธศาสนา บางทีเรียกวันอาสาฬหบูชา นี้ว่า วันพระสงฆ์ […]

แจกใบงานวิชาภาษาอังกฤษฟรี

สวัสดีครับผมวันนี้ครูเชียงรายก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอให้กับคุณครูและผู้ที่สนใจในวิชาภาษาอังกฤษกันอีกแล้วครับผม ซึ่งวันนี้ครูเชียงรายก็มีเว็บไซต์ที่แจกใบงานวิชาภาษาอังกฤษฟรี มาให้คุณครูและผู้ที่สนใจได้ดาวน์โหลดกันไปใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนเด็กของเราให้เก่งภาษาอังกฤษกันทุกๆคนครับผม เว็บไซต์ที่ว่ามีชื่อว่า เว็บไซต์เอ็ดดูเคชั่นดอทคอม (www.education.com) นั่นเองครับผม ซึ่งเว็บไซต์นี้เขาแจกใบงานวิชาภาษาอังกฤษให้เราได้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีครับ ภายในเว็บไซต์ก็จะมี worksheets ใบงานที่เป็นภาษาอังกฤษให้เราเลือกโหลดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับผม ดูได้จากรูปด้านล่างครับ เพียงเท่านั้นยังไม่พอยังมีหมวดหมู่ให้เราเลือกอีกนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Worksheets,Games,Workbooks,Activities,Lesson Plans,Songs,Stories,Exercises เยอะมากๆเลยครับผม ให้เราได้เลือกดาวน์โหลด แต่ก่อนที่เราจะดาวน์โหลดใบงานภาษาอังกฤษได้เราต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เค้าก่อนนะครับผม วิธีการสมัครนั้นก็ไม่ยากเลยครับ เพียงแค่กรอกข้อมูล กรอกอีเมล์เหมือนสมัครเว็บทั่วๆไปนั่นแหละครับ หรือถ้าใครขี้เกียจกรอกข้อมูล ก็สมัครสมาชิกผ่านเฟสบุ๊คหรือกูเกิลก็ได้นะครับผม (ผมก็สมัครผ่านเฟสครับง่ายดี อิอิ) เมื่อเราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เราก็เลือกใบงานภาษาอังกฤษที่เราสนใจ แล้วดาวน์โหลดกันได้เลยครับผม อิอิ ว่าแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยครับผม เพื่อเด็กของเราจะได้เก่งภาษาอังกฤษ กันนะครับ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.education.com/worksheets/ ถ้าชอบบทความนี้ ฝากแชร์และบอกต่อด้วยนะครับผม อิอิ

ดาวน์โหลด ใบงานโฟร์ชาร์ต Flowchart

ผังงาน โฟร์ชาร์ต (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน ที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการทำงานในขั้นตอนแรกเริ่มของการทำงาน โดยได้ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวกำหนด เพื่อช่วยให้การลำดับแนวความคิดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเป็นขั้นตอน และการเขียน โฟร์ชาร์ต (Flowchart) ยังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในการใช้งาน เพราะสามารถทำให้เห็นภาพในการทำงานของโปรแกรมง่ายกว่าการใช้ข้อความ และถ้าหากมีข้อผิดพลาด เราสามารถดูจากผังงานที่เขียนจาก โฟร์ชาร์ต Flowchart ได้ง่ายกว่า และจะทำให้การแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทำได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว วันนี้ครูเชียงรายเลยนำใบงาน ผังงาน โฟร์ชาร์ต (Flowchart) มาแจกให้ไปลองทำกันดูครับผม ดาวน์โหลดใบงาน >> Worksheet Flowchart << ครูหรือผู้ที่สนใจทดลองทำกันได้ครับผม

ใบงานประชาคมอาเซียน

ใบงานประชาคมอาเซียน คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกความหมายของธงอาเซียน โดยเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง    ดาวน์โหลดที่นี่ : ใบงาน ประชาคมอาเซียน   

Loading...