ใบความรู้อาเซียน

ใบความรู้อาเซียน เรื่อง สินค้าอ่อนไหว และสินค้าอ่อนไหวสูง

ดาวน์โหลด ใบความรู้อาเซียน เรื่อง สินค้าอ่อนไหว และสินค้าอ่อนไหวสูง * สินค้าอ่อนไหว        :  ภาษีไม่ต้องเป็น  0%  แต่ต้องไม่มากกว่า  5%  (sensitive  List) * สินค้าอ่อนไหวสูง     :  ลดภาษีที่ต้องเจรจาตกลงกัน  (Highly  Sensitive List) ที่มา : pcoc.moc.go.th/wappPCOC/93/upload/File_IPD_FILE9382171.doc

Loading...