โลกสวยด้วยพืช

ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  โลกสวยด้วยพืช

ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  โลกสวยด้วยพืช เล่ม 1 ส่วนประกอบของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาจากง่ายไปหายาก  กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ด้วยตนเอง ได้ฝึกความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต ขอขอบพระคุณคุณครูเพ็ญศรี   สมบูรณ์วงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ (วิชาภาษาไทย) และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการจัดทำ ทั้งยังให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทำให้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกต่อครูผู้สอน  นักเรียนและผู้สนใจในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง นางอรนภา   สดีวงษ์ ดาวน์โหลด https://drive.google.com

Loading...