โฟร์ชาร์ต

สัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงาน Symbol for Flowchart

สัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงาน  Symbol for Flowchart  ผังงาน (Flowchart)             ผังงาน (Flowchart) คือ การเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของรูปภาพสัญลักษณ์ เนื่องจากทำให้สามารถมองเห็นลำดับขั้นตอนการทำงานได้ชัดเจนกว่าการอธิบายในลักษณะของข้อความ สัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงาน  Symbol for Flowchart  1.                                 จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผังงาน การประมวลผล การนำเข้าข้อมูล การแสดงผลข้อมูลโดยไม่ระบุสื่อ การนำเข้าข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์ keyboard การแสดงผลข้อมูลทางจอภาพ การแสดงผลข้อมูลทางเครื่องพิมพ์ การตัดสินใจเลือกทำ จุดเชื่อมต่อภายในหน้าเดียวกัน จุดเชื่อมต่อหน้าอื่นๆ ทิศทางการทำงานของผังงาน ลักษณะการเขียนผังงาน ลักษณะของผังงานที่ดี มีดังนี้ ทุกผังงานต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอย่างละหนึ่งแห่งเท่านั้น ทุกสัญลักษณ์ต้องมีลูกศรชี้ทิศทางอย่างละ 1 ลูกศร ยกเว้นสัญลักษณ์ของการตัดสินใจ และสัญลักษณ์ของจุดเชื่อมต่อ ทิศทางของลำดับขั้นตอนการทำงานนิยมเขียนจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา ไม่ควรเขียนเส้นของลูกศรบอกทิศทางตัดกันหรือทับกัน หากจำเป็นควรใช้จุดต่อแทน

ดาวน์โหลด ใบงานโฟร์ชาร์ต Flowchart

ผังงาน โฟร์ชาร์ต (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน ที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการทำงานในขั้นตอนแรกเริ่มของการทำงาน โดยได้ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวกำหนด เพื่อช่วยให้การลำดับแนวความคิดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเป็นขั้นตอน และการเขียน โฟร์ชาร์ต (Flowchart) ยังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในการใช้งาน เพราะสามารถทำให้เห็นภาพในการทำงานของโปรแกรมง่ายกว่าการใช้ข้อความ และถ้าหากมีข้อผิดพลาด เราสามารถดูจากผังงานที่เขียนจาก โฟร์ชาร์ต Flowchart ได้ง่ายกว่า และจะทำให้การแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทำได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว วันนี้ครูเชียงรายเลยนำใบงาน ผังงาน โฟร์ชาร์ต (Flowchart) มาแจกให้ไปลองทำกันดูครับผม ดาวน์โหลดใบงาน >> Worksheet Flowchart << ครูหรือผู้ที่สนใจทดลองทำกันได้ครับผม

Loading...