โทษ

มาตรา 96 โทษทางวินัย ของข้าราชการครู

มาตรา 96 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฎิบัติตามข้อปฎิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ  ภาคทัณฑ์ 2. ตัดเงินเดือน 3. ลดขั้นเงินเดือน 4. ปลดออก 5. ไล่ออก * ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ โทษ 5 สถาน ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1. โทษสำหรับความผิดวินัยเพียง เล็กน้อย ได้แก่ ภาคทัณฑ์ และหากเป็นความผิดวินัยครั้งแรกจะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก็ได้ 2. โทษสำหรับความผิดวินัยที่ ไม่ถึงขั้นร้ายแรง ได้แก่ ตัดเงินเดือน หรือ ลดขั้นเงินเดือน ซึ่งหากมีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษจากลดขั้นเงินเดือนเป็นตัดเงินเดือน หรือจากโทษตัดเงินเดือนเป็นภาคทัณฑ์ก็ได้ 3. โทษสำหรับการกระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง ได้แก่ ปลดออก ไล่ออก ซึ่งหากมีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ำกว่าปลดออก (มาตรา99) * ถ้าผู้ถูกสั่งให้ออกเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. […]

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ไม่เกิน 5% ไม่เกิน 1 เดือน

โทษทางวินัยครู

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัย ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ถือว่าผู้นั้นได้กระทำผิดวินัย

Loading...