โครงการหนึ่งแสนครูดี

โครงการหนึ่งแสนครูดี

โครงการหนึ่งแสนครูดี ครุสภามีแนวคิดเปิดโอกาศให้สถานศึกษาแต่ละ สังกัดที่ทกระจายอยู่ทั่วประเทศได้ดำเนินการคัดเลือกกันเองกร้อมกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก ทำให้คุรุสภาได้แนวทางที่หลากหลายนำมาใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้คุรุสภาได้กำหนดเกณฑ์กลางเพื่อให้ได้ผู้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้คุรุสภาได้กำหนดเกณฑ์กลางเพื่อให้ได้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ สมควรยกย่องในหลากหลายรูปแบบ และขยายผลในวงกว้างต่อไป

Loading...