วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ค้นหา: แผนการศึกษาแห่งชาติ

ดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

05 พ.ย. 2018
การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่สําคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการดํารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะนําไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรว