แบบเขียนตอบ

รูปแบบข้อสอบประเมิน LNR – แบบเลือกตอบ – แบบเขียนตอบ

รูปแบบข้อสอบประเมิน LNR – แบบเลือกตอบ – แบบเขียนตอบ รูปแบบข้อสอบเลือกตอบ 1. แบบคำตอบเดียว (Multiple choice: MC) เป็นลักษณะข้อสอบเลือกตอบ ที่มีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 2. แบบหลายคำตอบ (Multiple-selection /Multiple Response: MS) เป็นลักษณะข้อสอบเลือกตอบ ที่มีข้อคำถามเอื้อให้คิดคำตอบได้หลากหลายคำตอบ มีคำตอบถูกมากกว่า 1 คำตอบ 3. แบบเชิงซ้อน (complex multiple choice: CM) เป็นลักษณะข้อสอบที่มีข้อคำถามย่อยรวมอยู่ในข้อเดียวกัน โดยข้อคำถามแต่ละข้อจะถามข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปจากเรื่องที่อ่าน 4. แบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์ (Responses related: RR) เป็นลักษณะข้อสอบเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ ที่มีเงื่อนไขให้คิดที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน โดยคำตอบในข้อที่แรก จะต้องเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตอบข้อคำถามต่อไป รูปแบบข้อสอบแบบเขียนตอบในชั้นเรียน 1.แบบจำกัดคำตอบหรือตอบสั้น (Restricted Response or Shot Essay : SE) เป็นลักษณะข้อสอบที่ให้คิดและเขียนคำตอบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และมีแนวของคำตอบที่ชัดเจน […]

Loading...