แบบสังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน เกณฑ์การให้คะแนน   ดี  ให้  2        พอใช้  ให้  1       ควรปรับปรุง  ให้  0 เกณฑ์การประเมิน     การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้  1  ขึ้นไป เกณฑ์  การสนใจในการตอบคำถาม ความกระตือรือร้น การแสดงความคิดเห็น คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ดาวน์โหลด แบบสังเกตพฤติกรรม

ในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทำให้ครูสามารถมองเห็นพัฒนาการของนักเรียนได้ และการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน โดยแบ่งเป็นการสังเกตได้ 2 ส่วนดังนี้ 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ดาวน์โหลด : แบบสังเกตพฤติกรรม ลองดาวน์โหลดนำไปปรับใช้ดูครับผม

Loading...