แบบฝึก

การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง             การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ผู้ศึกษา             ธนนัญต์วรา  บุญมีปีการศึกษา        2560     บทคัดย่อ             การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  สร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75   2) หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                    กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ […]

แบบฝึกคำไทยใช้ให้เป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กริยาบอกอาการ

๑. แบบฝึกคำไทยใช้ให้เป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีทั้งหมด ๑๐ แบบฝึกคือ แบบฝึกที่ ๑ คำไทยมีอะไรบ้าง แบบฝึกที่ ๒ ใช้เรียกชื่อคือคำนาม แบบฝึกที่ ๓ เรียกคำนามตามลักษณะ แบบฝึกที่ ๔ คำสรรพนามตามผู้พูด แบบฝึกที่ ๕ คำกริยาบอกอาการ แบบฝึกที่ ๖ คำชัดเจนด้วยวิเศษณ์ แบบฝึกที่ ๗ เชื่อมคำด้วยบุพบท แบบฝึกที่ ๘ คำต่อเนื่องด้วยสันธาน แบบฝึกที่ ๙ คำอุทานแสดงอารมณ์ แบบฝึกที่ ๑๐ คำไทยในชีวิตประจำวัน แบบฝึกแต่ละชุดมีจุดประสงค์และเนื้อหาสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. จุดประสงค์ เนื้อหา ของแต่ละชุดเสร็จสมบูรณ์ในตัวเอง ผู้เรียนสามารถใช้ได้ด้วยตนเอง ๓. ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ด้วยการตรวจคำตอบจากเฉลยท้ายแบบฝึก คู่มือการใช้ แบบฝึกชุดที่ ๕ จุดประสงค์ของแบบฝึก เมื่อทำแบบฝึกแล้วนักเรียนสามารถ ๑. อธิบายความหมายของคำกริยาได้ ๒. […]

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการคิดคำนวณและการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย คำชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ตัวอย่าง และแบบฝึกทักษะนอกจากนี้ยังได้สอดแทรกทักษะการอ่านตีความเพื่อเชื่อมโยงการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากโจทย์ปัญหาสอดคล้องกับชีวิตประจำวันมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการคำนวณและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน ขอขอบคุณนางพิชญา ชินนอก รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ให้คำแนะนำสนับสนุนและส่งเสริมในการจัดทำแบบฝึกนี้อย่างดีตลอดมา สันติ สกุลหงษ์ ดาวน์โหลด https://drive.google.com/drive

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 Our Happy Family จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีขั้นตอน การจัดกิจกรรมดังนี้ 1. ปฐมนิเทศการใช้แบบฝึกทักษะให้นักเรียนทราบ 2. ครูควรเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน 4. นักเรียนทำความเข้าใจกับบทเนื้อหาทีละขั้นตอน หากเกิดปัญหาหรือ ข้อสงสัยขณะดำเนินกิจกรรม ครูควรให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือทันที 5. หลังจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ในแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน ทำแบบทดสอบหลังเรียน และครูควรบันทึกผลคะแนนของนักเรียน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ผู้จัดทำ นางสาวนันทิยา  ยิ้มหนองโพธิ์  โรงเรียนวัดหนองศาลา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดไฟล์ https://drive.google.com/drive

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกหัดอนุบาล 53 แบบฝึก

สวัสดีครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย ที่ได้นำแบบฝึกหัดอนุบาล มาเผยแพร่ให้คณะครูได้นำมาใช้งานครับ สามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Drive เลยครับผม ขนาดไฟล์ 62M ไม่ใหญ่ครับผม ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดอนุบาล

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบระคน

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการใชแ้บบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบระคน ชั้น ประถมศึกษาปีที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ศึกษา : จันทรา เชื้อเมืองพาน กล่มุ สาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ ปี การศึกษา : 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร บทคัดย่อ-เผยแพร่ ปกเล่ม-1 รวม-เล่ม-1-ปก

Loading...